Reklam Alanı

Limited Şirket Kuruluşu

TESCİL İŞLEMLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME (LÜTFEN OKUYUNUZ ÖNEMLİDİR)

MERSİS e-belge Hizmetleri Hakkında Bilgilendirme

Başvuruyu MERSİS üzerinden onaya gönderdikten sonra müdürlüğümüzden randevu alınız.

E-posta: [email protected]

Telefon: 0 (284) 225 10 14 - 118/120

Önemli Uyarı : MERSİS’ teki adres ile belgelerdeki adres birebir aynı olmalıdır.

Tescil ve Oda kaydı İçin Gerekli Evraklar

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)
 2. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına dilekçe (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)
 3. Şirket sözleşmesi Müdürlüğümüzde imzalanıp tasdik edilecektir.
 4. Sermayenin Tescilden Önce Ödenmesi Öngörülmesi;  Şirket sözleşmesinde, taahhüt edilen sermayenin tamamının veya bir kısmının şirketin tescilinden önce ödeneceği yazılmış ise (Limited şirketlerde böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır.), ödeneceği taahhüt edilen sermayenin ödendiğini gösterir banka mektubu ile dekontu. Önce şirket sözleşmesi Müdürlüğümüzde imzalanıp onaylanacak ve sonrasında istenilen Banka şubesine sermaye bloke edilebilecektir.
 1. Ortak olmayan, MERSİS üzerinden e-devlet ile yetki kabul işlemi yapamayan yabancı uyruklu müdürler için görevi kabul ettiklerine ilişkin yazılı beyanları.
 2. Tüzel kişi ortağın bulunması halinde, kurulacak şirketin unvanı, kurulacak şirkete ne kadar sermaye ile ortak olunacağı, şirketi kimin temsil edeceği, şirketin kurulacak şirketin yetkisi olup olmayacağı  bilgilerini de içerir yetkili organ kararının iki adet noter onaylı örneği.
 3. Bir tüzel kişinin dışarıdan şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği.
 4. Oda kayıt beyannamesi (Yetkililerce İmzalanmalı, ortakların resimleri bulunmalıdır.)
 5. Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişiler tarafından hazırlanmış değerleme raporları,
 6. Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı,
 7. Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve diğer ayınların kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge.

Şirketin tutmakla yükümlü olduğu yevmiye, defter-i kebir, ortaklar pay, genel kurul toplantı ve müzakere, envanter ve varsa müdürler kurulu karar defterlerinin açılış onayları müdürlüğümüzde yapılacak olup, şirket tarafından temin edilecektir. her bir defter için sayfa sayısının en fazla 100 olması gerekmektedir.

 AYRICA; AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA DİKKAT EDİLMELİ VE BELİRTİLEN DURUMLARDA SAYILAN BELGELER EKLENMELİDİR.

 • Kullanılacak ticaret unvanıyla ilgili Ticaret Unvanları Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun olarak belirleme yapılmalıdır.
 • Kullanılacak ticaret unvanında limited şirket ibaresinin bulunması ve faaliyet konusunun gösterilmesi zorunludur.
 • Kullanılmak istenen unvanın ticaretsicil.gov.tr  adresinden  sorgusu yapılmalıdır.
 • Limited şirketler asgari 10.000.-TL. sermaye ve asgari 1 ortakla kurulmalıdır.
 • Limited şirkette her ortağın koymuş olduğu sermaye 25.-TL ve katları olması gerekmektedir.
 • Şirket kuruluşunda sermaye olarak her türlü hak, menkul ve gayrimenkul malların taahhüt edilmesi halinde bu taahhüt şirketin kuruluşunun tescil tarihinde yerine getirilir. Sermaye olarak konulan mal ve haklar özel bir sicile (tapu sicili, gemi sicili, trafik sicili, sınai mülkiyet sicili gibi) kayıtlı ise, kuruluşun tescil tarihinden itibaren ilgili sicilde şirket adına tescil ettirilir.
 • Gümrük müşavirliği şirketlerinde ortakların ve varsa dışarıdan atanan gümrük işlemlerinde yetkili müdürlerin noter tasdikli gümrük müşaviri izin belgesi veya gümrük müşaviri yardımcısı izin belgesi
 • Yetkilendirilmiş Gümrük müşavirliği şirketlerinde ortakların Gümrük müsteşarlığından alınmış noter onaylı YETKİ BELGESİ
 • Kurulacak şirketin kurucuları arasında belediyeler ve diğer mahalli idareler ile bunların kurdukları birliklerin bulunması halinde bu kuruluşların iştirakine izin veren bakanlar kurulu kararının bir örneği
 • TTK 623/1 gereği şirket ortaklarından en az birinin sınırsız olarak yönetim hakkına ve temsil yetkisine sahip müdür seçilmesi gereklidir.

TEK PAY SAHİPLİ LİMİTED ŞİRKETLERİN KURULUŞU

Tek pay sahipli limited şirket kuruluşlarında, birden fazla pay sahibi bulunan limited şirket kuruluşlarında istenen evrak ile müracaat edilmelidir. Ayrıca bir belge talep edilmemektedir.

 

      YABANCI SERMAYELİ LİMİTED ŞİRKETLERİN KURULUŞU

Yabancı sermayeli limited şirketlerin kuruluşlarında, yukarıdaki belgelere ek olarak, yabancı ortağın/müdürün noter onaylı pasaport tercümeleri, yurtdışı adreslerini gösterir ikamet belgelerinin noter onaylı tercümeleri ile potansiyel vergi numaralarını gösterir belgeler de eklenmelidir.

Yabancı ortağın Türkçe okur-yazar olmaması halinde, şirket sözleşmesinin imzalanması sırasında yeminli tercüman hazır edilmelidir. Yeminli tercümanın belgesiyle birlikte hazır bulunması gerekmektedir.


 

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı deneyin!

Online İşlemler

TOBB internet sitesi üzerinden hızlı aidat ödeme ve belge işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Bizi Takip Edin