Reklam Alanı

Anonim Şirket Kuruluş

TESCİL İŞLEMLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME (LÜTFEN OKUYUNUZ ÖNEMLİDİR)

MERSİS e-belge Hizmetleri Hakkında Bilgilendirme

Başvuruyu MERSİS üzerinden onaya gönderdikten sonra müdürlüğümüzden randevu alınız.

E-posta: [email protected]

Telefon: 0 (284) 225 10 14 - 118/120

Önemli Uyarı : MERSİS’ teki adres ile belgelerdeki adres birebir aynı olmalıdır.

Tescil ve Oda kaydı İçin Gerekli Evraklar

 • Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe (bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya  onaylı sureti eklenmelidir, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.)
 • Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Dilekçe (bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya  onaylı sureti eklenmelidir, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.)
 • Şirket Esas Sözleşmesi Edirne Ticaret Sicili Müdürlüğünde imzalatılarak onaylanacak veya Noter onaylı esas sözleşme getirilecektir. (4 nüsha)
 • Şirket Esas Sözleşmesinin Noterde onaylanması halinde yetkililere ait herhangi bir Ticaret Sicili Müdürlüğünde veya Noterde hazırlanmış imza beyannamesi
 • Pay bedellerinin Kanunda veya Esas sözleşmede belirtilmiş olan en az tutarının ödendiğine ilişkin açılan banka hesabına para yatıran şirket ortaklarının adı, soyadı/ unvanı ile her ortağın yatırdığı tutarların ve toplam yatırılan tutarın gösterileceği banka mektubu (Şirket Sermayesinin tamamının yahut bir kısmının nakden taahhüt edilmesi halinde, nakden taahhüt edilen payların itibari değerinin en az 1/4 ‘ünün tescilden önce kalan kısmının ise şirketin tescilini izleyen yirmi dört ay içinde ödenmesi gerekmektedir. Tek başına dekont kabul edilmemektedir.)
 • Oda Kayıt Beyannamesi (Yetkililerce İmzalanmalı – ortakların resimleri bulunmalıdır.)
 • Ayni sermaye ile kurulacaksa Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları
 • Ayni sermaye ile kurulacaksa Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı
 • Ayın ve işletmelerin devir alınmasına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere, kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler
 • Kuruluşu Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı.
 • Pay sahipleri dışından seçilen MERSİS üzerinden e-devlet ile yetki kabul işlemi yapamayan yabancı uyruklu yönetim kurulu üyelerinin için görevi kabul ettiklerine ilişkin yazılı beyanları. Bu belgede yerleşim yeri, uyruğu, T.C. vatandaşı ise kimlik numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmeli, yabancı uyruklu ise ekinde onaylı pasaport sureti ve ikameti Türkiye’de olan yabancı uyruklu için onaylı ikamet tezkeresi eklenmelidir.
 • Bir tüzel kişinin yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi halinde tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği.
 • Şirketin tutmakla yükümlü olduğu yevmiye, defter-i kebir, ortaklar pay, genel kurul toplantı ve müzakere, envanter ve yönetim kurulu karar defterlerinin açılış onayları müdürlüğümüzde yapılacak olup, şirket tarafından temin edilecektir. Her bir defter için sayfa sayısının en fazla 100 olması gerekmektedir.
 • AYRICA; AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA DİKKAT EDİLMELİ VE BELİRTİLEN DURUMLARDA SAYILAN BELGELER EKLENMELİDİR.
  • Şirkete konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmelere ve ayınlar hakkında, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi tarafından atanan bilirkişilerce hazırlanan değer biçme raporu,
  • Özel kanunlarda, sermayesinin tamamının veya bir kısmının belli bir süre de ödenmesi şart kılınan şirketlerin Esas sözleşmelerinin sermayeye ilişkin maddeleri buna göre düzenlenir. Şirket kuruluşunda, sermaye olarak her türlü hak, menkul ve gayrimenkul malların taahhüt edilmesi halinde bu taahhüt şirketin kuruluşunun tescil tarihinden itibaren yerine getirilir. Sermaye olarak konulan mal ve haklar özel bir sicile (tapu siciline, gemi siciline, trafik siciline, sınai mülkiyet sicili gibi)kayıtlı ise, kuruluşun tescil tarihinden itibaren ilgili sicilde şirket adına tescil ettirilir.
  • Gümrük müşavirliği şirketlerinde ortakların ve dışarıdan atanan gümrük işlemlerinde yetkili müdürlerin noter tasdikli gümrük müşavirliği izin belgesi
  • Yetkilendirilmiş Gümrük müşavirliği şirketlerinde ortakların Gümrük müsteşarlığından alınmış  noter onaylı YETKİ BELGESİ
  • Kurulacak şirketin kurucuları arasında belediyeler ve diğer mahalli idareler ile bunların kurdukları birliklerin bulunması halinde bu kuruluşların iştirakine izin veren Makam Kararı
  • Reşit olmayan şirket ortağının anne ve babasının ya da anne/babadan herhangi birisinin şirkete ortak olması halinde reşit olmayan ortak için mahkemeden alınmış kayyum atama kararı


 

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı deneyin!

Online İşlemler

TOBB internet sitesi üzerinden hızlı aidat ödeme ve belge işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Bizi Takip Edin