Üyelerimize Duyurulur

28 Eyl. 2017 13:32
626
Üyelerimize Duyurulur

Odamızda Mesleklerin gruplandırılması 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Odalar ve Borsalar Kanununa istinaden çıkartılan 19.01.2005 tarih ve 25705 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması Yönetmeliği” ne göre yapılmaktadır.

Odamızda Meslek Grupları (Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi) Odalarda Mesleklerin Gruplandırması Yönetmeliğinin 5. ve 7. Maddesi hükümleri uyarınca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yapılmıştır. Bu rehber de hangi NACE faaliyet kodunun hangi meslek grubunda yer alacağı belirtilmiş olup söz konusu rehbere Odamız internet sitesi olan www.etso.org.tr de bulunan üyelerimiz kısmında ulaşabilir.

Odaya kayıt olan her üyeye Oda kaydı esnasında Ticaret Sicil Müdürlüğüne beyan ettiği fiilen yapacağı iştigal konusuna göre Odalarda Mesleklerin gruplandırılması yönetmeliğinin 9. Maddesine istinaden NACE Faaliyet Kodu atanır ve ilgili firmaya tebliğ edilir. Üyeye atanan NACE kodunun hangi Meslek Grubunda yer alacağı yukarıda açıklandığı üzere TOBB tarafından belirlenen Mesleklerin Gruplandırılması Rehberinde bulunmaktadır.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleklerin Gruplandırılması Rehberinin Dayandığı Esasların 3. Maddesinde;

“Her oda üyesine, Rehberde yer alan faaliyeti göz önünde bulundurularak odaya kaydını gerektiren iştigal konusunu tanımlayan bir faaliyet kodunun verilmesi zorunludur. Üyeye birden fazla faaliyet kodu verilemez. Birden fazla faaliyetle iştigal eden oda üyesinin esas iştigal konusu; bir önceki yılın en fazla brüt satış/gayrisafi hâsılatı elde edilen faaliyetine göre belirlenir.

Hükmüne göre birden fazla iştigali olan üyenin iştigal konusu bir önceki yılın en fazla brüt satış/gayrisafi hâsılatı elde edilen faaliyetine göre belirlenir.

Odalarda Mesleklerin gruplandırılması yönetmeliğinin 9. Maddesine göre ;

Üyeler, fiilen yaptıkları iştigal konularında meydana gelen değişiklikleri gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde kayıtlı oldukları odaya bildirmek zorundadır.

Odaya kayıtlı üyenin iştigal konusunun değiştiğinin beyan üzerine veya oda ya da Birlik tarafından re’sen tespit edilmesi halinde; üyenin faaliyet kodu ve meslek grubu ilgilinin talebi üzerine veya oda ya da Birliğin tespiti çerçevesinde re’sen oda yönetim kurulu kararıyla değiştirilir. “

Hükmü yer almaktadır.

Yukarıda anılan yönetmelik hükümlerine göre fiilen yaptıkları iştigal konularında meydana gelen değişiklikleri Odamıza bildiren üyelerimiz bulunmaktadır ve 2016 yılında 16 ve 2017 yılında 12 üyemiz NACE Faaliyet Kodu değişiklikleri için Odamıza başvuruda bulunmuşlardır.

Ayrıca Birliğimiz (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) tarafından 02.01.2017 tarihinde Odamıza gönderilen yazı ile Odamıza kayıtlı tüm üyelerin mali müşavirleri tarafından 2016 yılının Ekim ayında Gelir İdaresi Başkanlığına vermiş oldukları Stopaj Beyannamelerinde 2016 yılı için bildirdikleri faaliyet kodları tarafımıza iletilmiştir.

Söz konusu yazıda üyelerimizin mali müşavirleri tarafından 2016 yılının Ekim ayında Gelir İdaresi Başkanlığına vermiş oldukları Stopaj Beyannamelerinde 2016 yılı için bildirdikleri faaliyet kodları ile üyenin mevcut Faaliyet Kodunun incelenerek farklı olması durumunda Odalarda Mesleklerin gruplandırılması yönetmeliğinin 9. Maddesine göre Yönetim Kurulu Kararı ile üyelerin faaliyet kodları ve faaliyet kodunun farklı bir meslek grubunda yer alması durumunda meslek grubu değiştirilerek üyelere tebliğ edilmesi istenmiştir.

Söz konusu yazıya istinaden tüm faal üyelerimizin NACE faaliyet kodları incelenmiş ve NACE Faaliyet kodu değişen tüm üyelerimize yeni faaliyet kodları 07.03.2017 tarih ve 196 sayılı Yönetim Kurulu Toplantımızda Re’sen Yönetim Kurulu Kararı ile atanmış, (Hem NACE Kodu Hem Grubu Değişen 58 üye, sadece NACE kodu değişip grubu değişmeyen 46 üye) faaliyet kodu değiştiğinden dolayı Meslek Grubu değişen üyelerimize elden veya iadeli taahhütlü posta ile tebliğ edilmiştir. Tarafımızca tebliğ edilen yazıda atanan NACE faaliyet kodunun hatalı olması halinde yönetmelik hükümleri çerçevesinde yazımızın tebliğ tarihi itibariyle 10 (on) gün içerisinde itiraz edebileceği bildirilmiştir.

Ayrıca 5174 sayılı Kanunun 10. Maddesine göre meslek gruplarından silinen (askıdaki) üyelerimiz kanunda belirtilen yükümleri yerine getirdiklerinde faaliyet kodları da yine şekilde bir önceki yılın en fazla brüt satış/gayrisafi hâsılatı elde edilen faaliyetine göre belirlenmekte ve Meslek Gruplarına kayıtları yapılmaktadır.

Yönetim Kurulumuz tarafından üyemizin kendi talebi ve TOBB’den den gelen yazıya istinaden yapılan araştırmalar haricinde hiçbir üyemizin NACE Faaliyet Kodu ve dolayısıyla Meslek Grubu değişikliği yapılmamıştır.

Kamuoyunun dikkatine sunulur.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Kosgeb
Trakya Kalkınma Ajansı
Abigem
Trakya Teknopark
Kredi Garanti Fonu
İktisadi Kalkınma Vakfı
Gümrük ve Turizm İşletmeleri
Kobi Bilgi Sitesi
TOBB İşbirliği Teklifleri
-->