Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, Giriş Yapın yada Üye Olun

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası

Türkiye-Malezya STA Kapsamında Kullanılacak Menşe Belgeleri

08 Ekim 2015 13:59
511

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gelen yazıda, Ülkemiz ile Malezya arasında 17.04.2014 tarihinde imzalanan Türkiye-Malezya Serbest Ticaret Anlaşması’nın (STA) onaylanması 20.02.2015 tarihli ve 29273 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması’nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” ile uygun bulunduğu bildirilmiştir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gelen yazıda, Ülkemiz ile Malezya arasında 17.04.2014 tarihinde imzalanan Türkiye-Malezya Serbest Ticaret Anlaşması’nın (STA) onaylanması 20.02.2015 tarihli ve 29273 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması’nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” ile uygun bulunduğu bildirilmiştir. 

Türkiye-Malezya Serbest Ticaret Anlaşması’nın metninin, 20 Nisan 2015 tarihli ve 2015/7593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın eki olarak 01.06.2015 tarihli ve 29373 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı üzerinde durulmuştur.

Türkiye-Malezya Serbest Ticaret Anlaşması’nın yürürlüğe konulmasının ve Ekonomi Bakanlığı tarafından İthalat Rejimi Kararında gerekli değişikliğin yapılmasının ardından, bu kapsamda tercihli ticarete konu olacak eşyanın menşeinin, söz konusu Anlaşmanın Fasıl 4’ünde yer alan “Menşe Kuralları” başlıklı 15 inci maddesi uyarınca, söz konusu Fasıl’ın ekinde yer alan belge örneğine uygun olarak düzenlenecek bir Menşe Belgesinin (Certificate Of Origin) ibrazı suretiyle tevsik edileceği bildirilmiştir.

Diğer taraftan,Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca hazırlanan Türkiye-Malezya Serbest Ticaret Anlaşması’nın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen Türkiye-Malezya Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin 10.07.2015 tarihli ve 29412 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığının altı çizilmiştir.

Bu Yönetmeliğin 01.08.2015 tarihinde yürürlüğe girmesi ile birlikte Serbest Ticaret Anlaşmasına ilişkin Menşe Belgelerinin kullanımına da başlanacağı belirtilmiştir.

TOBB tarafından Türkiye-Malezya Serbest Ticaret Anlaşması’nın (STA) 3 No.lu ekinde yer alan “Basım Talimatı” ve ilgili Bakanlığın ilgi (a)’da yer alan belge örneği esas alınmak suretiyle ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayıyla belgenin seri basımının gerçekleştirildiği bildirilmiştir.

Söz konusu Yönetmeliğin ilgili madde hükümlerine göre, Menşe Belgesinin birinci nüshası yeşil meneviş desenli baskılı zemine ve diğer dört nüshası ile Başvuru Formunun da beyaz zemine sahip toplam 6 nüshalık takım halinde basımı yapılmıştır. Bu çerçevede, Belgenin onay işlemleri esnasında, belgenin yeşil meneviş zeminli olan asıl nüshası dışındaki beyaz renkli 4 nüshanın üzerine, yetkili Oda personeli tarafından Belgenin onay tarihinin kaydedilmesi, yetkili personelin imzası ile Odanın mührü ve kaşesinin tatbik edilmesi ve dolayısıyla, Belge ile ilgili onay işlemlerinin sonuçlandırılmasını müteakiben 5 nüshalık Belgenin nüshalarından birinin Başvuru Formu ile birlikte muhafaza edilmek üzere alıkonulmasının gerektiği bildirilmiştir. Diğer taraftan, İlgili gümrük idareleri tarafından, yeşil meneviş zeminli olan asıl nüsha ve diğer üç beyaz nüsha üzerine vize işleminin tatbik edilmesi ve ardından, Belgenin yeşil meneviş zeminli olan asıl nüsha ile vize işlemi tatbik edilmiş beyaz nüshalarından birinin ihracatçıya veya kanuni temsilcisine verilmesinin gerektiği bildirilmiştir.

Yukarı çık.