Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, Giriş Yapın yada Üye Olun

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası

TORBA YASA AF UYGULAMASI

29 Ekim 2014 05:55
5862

6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun, 11.09 2014 tarihli 29116 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
İlgili Kanunun 77. Maddesi ile, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununa Geçici 18. madde eklenmiştir.

Kanuna eklenen Geçici 18. Madde kapsamında;
1- Üyelerimizin, 11.09.2014 tarihinden önce ödenmesi gerektiği hâlde ödenmemiş olan oda aidat borç asıllarının ödenmemiş kısmının tamamı ile, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi hâlinde faiz, gecikme faizi, gecikme zammı tahsilinden vazgeçilecektir. Ayrıca yine 11.09.2014 tarihinden önce ödenmiş borç asıllarının ödenmeyen faiz, gecikme faizi, gecikme zammı tahsilinden vazgeçilecektir.

2- Ödemeler üçer aylık dönemler halinde 8 taksitte yapılacak olup, ilk taksit 31.12.2014 tarihine kadar ödenecektir.

3- Yapılandırma çerçevesinde yeniden hesaplanan toplam borç tutarının tamamının birinci taksit ödeme süresi olan 31.12.2014 tarihine kadar tek seferde peşin olarak ödenmesi durumunda, toplam borç tutarından %10 oranında indirim yapılacaktır.

4- Aidat borçları nedeni ile icra işlemleri başlatılmış olan üyelerimizin, taksitlendirme ve indirim için başvurmaları halinde icra işlemleri durdurulacak, borçların tamamen tahsil edilmesi durumunda ise icra masrafları ve vekâlet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmeyecektir.

5- Vergi mükellefiyeti sona eren fakat Odamızdan ve ticaret sicilinden kaydını sildirmemiş olan üyelerimizin, 30.11.2014 tarihinde kadar Odamıza müracaat etmeleri halinde, borçlarının vergi dairesinden kaydının silindiği tarihe kadar olan kısmı tahsil edilecek olup, vergi kaydının kapandığı tarihten sonra tahakkuk eden aidat ve gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilerektir.

Bu çerçevede, geçmiş yıllara ait aidat borçları bulunan üyelerimizin kanun hükmünden yararlanabilmeleri için, maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar Odamıza başvurmaları gerekmektedir. İlgili üyelerimizin zamlı ödeme durumunda kalmamaları ve indirim/taksit imkanından faydalanabilmeleri için son başvuru tarihi olan 30.11.2014 tarihine kadar Odamıza müracaat etmeleri hususunu önemle bilgilerine sunarız

Yukarı çık.