Şirket kuruluşları, iflas erteleme, karşılıksız çek ve damga vergisi ve harçlar kanununda yeni düzenlemeler

17 Ağus. 2016 13:15
981
Şirket Kuruluşları, İflas Erteleme, Karşılıksız Çek Ve Damga Vergisi Ve Harçlar Kanununda Yeni Düzenlemeler

Vergi ve harç istisnalarından Ar-Ge ve yatırım teşviklerine, karşılıksız çek veren kişilere yönelik yaptırımlardan, iflas ertelemeye birçok konuda önemli düzenlemeleri içeren Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

09/08/2016 tarih ve 29796 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda ,Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da sermaye şirketleri, kooperatifler ve ticari işletmeleri ilgilendiren önemli değişikler yer almaktadır.

6728 Sayılı Kanunun 1,2,3 ve 4. maddeleri ile 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 179,179/a, 179/b ve 179/c maddelerinde değişiklik yapılmış olup, sermaye şirketleri ile kooperatiflerin iflası, erteleme yargılaması, erteleme kararı ve sonuçları ve kanun yolları ile ilgili yeni düzenlemeler getirilmiştir. Yapılan değişiklik ile iflas ertelemenin yargılama kuralları değiştirilmiş, uygulamayı kolaylaştıracak şekilde kanunda daha açık ve ayrıntılı olarak yer alması sağlanmıştır.

Kanunun 69. maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 545. maddesine ek yapılarak tasfiye olunan şirketlerde 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 44. ve 337/a maddelerinin uygulanmayacağı belirtildiğinden 6102 sayılı kanuna göre yapılan tasfiyelerde bütün aktif ve pasifi ile alacaklılarının isim ve adreslerini gösteren mal beyanı istenilmeyecek. Dolayısıyla mal beyanında bulunmamak da suç olmayacak.

6728 Sayılı Kanunun 61,62,63 ve 64. maddeleri ile 5941 sayılı Çek Kanunun 2,3,5 ve 6. maddeleri değiştirilmiştir. Kanuna göre, karşılıksız çek keşide etme, adli para cezasını gerektiren suç olarak tanımlandığı için çek hesabı açtırmak isteyenler bankaya adli sicil kaydı da verecek. Bankalar, çek hesabı sahibi gerçek veya tüzel kişinin ya da şirket yetkililerinin çek hesabı açma yasağının bulunup bulunmadığını kontrol etmekle yükümlü olacak.

Hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilenler, yasaklılıkları süresince sermaye şirketlerinin yönetim organlarında görev alamayacak. Ancak hakkında yasaklama kararı verilenlerin mevcut organ üyelikleri görev sürelerinin sonuna kadar devam edecek.

Ticaret Sicili işlemlerinin kolaylaştırılması, şirket ve ticari işletme kuruluş masraflarının asgariye indirilmesi amacıyla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda ve 492 sayılı Harçlar Kanununda da değişiklikler yapılmıştır.

Kanunun 33. maddesi ile 492 sayılı Harçlar Kanununun 123. maddesinin 3. fıkrasına ''pay devri'' kelimesi eklenmesi suretiyle, sermaye şirketlerindeki pay devir işlerimleri de ticaret sicili harçlarından istisna durumuna getirilmiştir. Yine anılan Kanunun 132. maddesine eklenen fıkra ile bu Kanuna bağlı (1) sayılı tarifenin “C) Ticaret sicili harçları:” başlıklı bölümünde yazılı ticaret sicili işlemlerine ilişkin harçlar, ticaret ve sanayi odaları veya ticaret odaları veyahut ilgili odalar tarafından makbuz karşılığı peşin olarak tahsil edilecek.

Kanunun 66. maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasına eklenen cümle ile gerçek kişi tacir ile tüzel kişi tacir adına imza atmaya yetkili kişi, ticaret unvanını ve bunun altına atacağı imzayı, noter onayı şartı aranmaksızın ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle de verebilecek.

 

Kanunun 67. maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 212, 215, 335, 339, 345, 566, 575, 585 ve 587. maddelerinde yapılan değişiklik ile sermaye şirketlerinin kuruluşunda sözleşmelerin noter onayı veya şirket sözleşmesinin ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı huzurunda imzalanması.

 

Kanunun 68. maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 543 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “bir yıl” ibareleri “altı ay” şeklinde değiştirilerek tasfiye süresi altı aya indirilmiştir. Kanunun 73. maddesi ile yapılan değişiklikler ile ''kurucular beyanı'' ibaresi ve maddesi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunundan kaldırılmıştır. Şirket kuruluşlarında kurucular beyanı aranmayacaktır.

 

Sayın Üyelerimize ve Kamuoyuna önemle duyurulur.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Kosgeb
Trakya Kalkınma Ajansı
Abigem
Trakya Teknopark
Kredi Garanti Fonu
İktisadi Kalkınma Vakfı
Gümrük ve Turizm İşletmeleri
Kobi Bilgi Sitesi
TOBB İşbirliği Teklifleri
-->