Limited Şirket Tescil İşlemleri

11 Ekim 2015 21:04
3822

Limited Şirket Tescil İşlemleri

 

MERSİS üzerinden şirket kuruluşu yapmanız gerektiğinden http://mersis.gumrukticaret.gov.ttıklayarak kayıt olunuz ve şirket kuruluşunuzu yapınız.

------------------------------------------------------------------------------------------

-LİMİTED ŞİRKETLERİN SERMAYE ARTIRIMI “ÖZEL SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ”

-SÖZLEŞMEDE YAPILMASI GEREKEN DİĞER DEĞİŞİKLİKLER “GENEL SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ” ŞEKLİNDE DÜZENLENECEKTİR.

(27/01/2013 tarih ve 28541 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 71 ve 72. Maddeleri

  

LİMİTED ŞİRKET


Limited şirketler asgari 10.000.-TL. sermaye ve asgari1 ortakla kurulmalıdır. Türkçe olarak tespit edilmesi gereken unvanlarında limited şirket ibaresinin bulunması ve faaliyet konusunun gösterilmesi zorunludur.

Ortakların koyacakları sermayenin en az 25.-TL. veya bunun katları olması lazımdır.


 

LİMİTED ŞİRKET KURULUŞ

 1. Dilekçe (bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya  onaylı sureti eklenmelidir)
 2. 3 sayfadan oluşan Kuruluş bildirim formu (ilgili yerler doldurularak yetkili tarafından imzalanmalıdır - 3 nüsha, yabancı ortak var ise 4 nüsha)
 3. Noter tasdikli  sözleşme (4 nüsha)
 4. Müdürlerin şirket unvanı altında imza beyannamesi (2 nüsha)
 5. Kurucular tarafından imzalanmış kurucular beyanı
 6. Dışarıdan seçilen müdürler için görevi kabul ettiğine ilişkin imzalanmış belge. Bu belgede yerleşim yeri, uyruğu, T.C. vatandaşı ise kimlik numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmeli, yabancı uyruklu ise ekinde onaylı pasaport sureti ve ikameti Türkiye'de olan yabancı uyruklu için onaylı ikamet tezkeresi eklenmelidir.
 7. Bir tüzel kişinin şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği
 8. Tahsil edildi kaşeli ve imzalı banka dekontları (sermayenin onbinde dördünün rekabet kurumunun Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi’nde bulunan 80000011 (IBAN NO:TR40 0001 2009 4520 0080 0000 11) no.lu hesabına nakden veya EFT ya da banka havalesi suretiyle yapmaları gerekmektedir.)
 9. Pay bedellerinin Kanunda veya  sözleşmede belirtilmiş olan en az tutarının ödendiğine dair banka dekontu (Şirket sermayesinin tamamının yahut bir kısmının nakden taahhüt edilmesi halinde,  nakden taahhüt edilen payların itibari değerinin en az  ¼’ünün tescilden önce, kalan kısmının ise şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenmesi gerekmektedir.)

10. Oda kayıt beyannamesi (Yetkililerce İmzalanmalı, ortakların resimleri bulunmalıdır)

11. Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişiler tarafından hazırlanmış değerleme raporları,

12. Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı,

13. Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve diğer ayınların kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge. 

 

AYRICA; AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA DİKKAT EDİLMELİ VE BELİRTİLEN DURUMLARDA SAYILAN BELGELER EKLENMELİDİR.  

 • Ticaret Ünvanıyla İlgili Hatırlatma
 • Bilindiği üzere Limited şirkette her orağın koymuş olduğu sermaye 25.-TL ve katları olması gerekmektedir. 
 • Şirket kuruluşunda sermaye olarak her türlü hak, menkul ve gayrimenkul malların taahhüt edilmesi halinde bu taahhüt şirketin kuruluşunun tescil tarihinde yerine getirilir. Sermaye olarak konulan mal ve haklar özel bir sicile (tapu sicili, gemi sicili, trafik sicili, sınai mülkiyet sicili gibi)kayıtlı ise, kuruluşun tescil tarihinden itibaren ilgili sicilde şirket adına tescil ettirilir.
 • Şirkete konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmelere ve ayınlar hakkında, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi tarafından atanan bilirkişilerce hazırlanan değer biçme raporu
 • Merkezi EDİRNE dışında olan tüzel ortak için Anonim şirket ise en son yönetim kurulu seçimi, Limited şirket ise en son müdür seçimini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya şirkete ait noter onaylı sirküler.
 • Gümrük müşavirliği şirketlerinde ortakların ve varsa dışarıdan atanan gümrük işlemlerinde yetkili müdürlerin noter tasdikli gümrük müşaviri izin belgesi veya gümrük müşaviri yardımcısı izin belgesi
 • Yetkilendirilmiş Gümrük müşavirliği şirketlerinde ortakların Gümrük müsteşarlığından alınmış  noter onaylı YETKİ BELGESİ
 • Kurulacak şirketin kurucuları arasında belediyeler ve diğer mahalli idareler ile bunların kurdukları birliklerin bulunması halinde bu kuruluşların iştirakine izin veren bakanlar kurulu kararının bir örneği
 • Şirket  sözleşmesinde tüm ortak ve müdürlerin ad ve soyadı yanında yerleşim yeri, vatandaşlıkları ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası)   belirtilecektir.
 • Ortaklardan en az biri müdür olarak atanmalıdır.

 TEK PAY SAHİPLİ LİMİTED ŞİRKETLERİN KURULUŞU

 

Tek pay sahipli limited şirket kuruluşlarında, birden fazla pay sahibi bulunan limited şirket kuruluşlarında istenen evrak ile müracaat edilmelidir. Ayrıca bir belge talep edilmemektedir.

SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

 

Sermaye artırımı ve azaltımı dışındaki sözleşme değişikliklerinde;

 1. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
 2. Ortaklar Kararı (Noter onaylı - 2 nüsha, sözleşmenin değişen maddesine ilişkin yeni metni içermelidir.)

Sözleşme değişikliği sermaye artırımına ilişkin ise: 

 • Önceki sermayenin ödendiğine dair YMM veya SMMM raporu ve müşavire ait faaliyet belgesi aslı
 • Artırım iç kaynaklardan karşılanıyor ise, iç kaynak tutarının tespiti aynı YMM veya SMMM raporunda yer almalıdır.
 • Tahsil edildi kaşeli ve imzalı banka dekontları (sermayenin onbinde dördünün Rekabet Kurumu’nun Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi’nde bulunan 80000011 (IBAN NO:TR40 0001 2009 4520 0080 0000 11) no.lu hesabına nakden veya EFT ya da banka havalesi suretiyle yapmaları gerekmektedir.)
 • Pay bedellerinin Kanunda veya sözleşmede belirtilmiş olan en az tutarının ödendiğine dair banka dekontu (Şirket sermayesinin tamamının yahut bir kısmının nakden taahhüt edilmesi halinde,  nakden taahhüt edilen payların itibari değerinin en az  ¼’ünün tescilden önce, kalan kısmının ise şirketin tescilini izleyen yirmi dört ay içinde ödenmesi gerekmektedir.)
 • Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları
 • Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı
 • Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve ayınların kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge

 

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

 

 1. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
 2. Ortaklar Kararı (Noter onaylı - 2 nüsha)

ŞUBE AÇILIŞI

 1. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir)  
 2. Şube açılışına ilişkin imzaları noter onaylı karar (2 nüsha)
 3. Şube temsilcilerinin şube unvanı altında düzenlenen imza beyannameleri (1 nüsha)
 4. Merkezi başka bir ilde ise sicil kaydının onaylı örneği
 5. Merkezi başka ilde ise merkez sicil müdürlüğünden sicil Yönetmeliğinin 111. maddesine göre alınan belge
 6. Oda kayıt beyannamesi (şube yetkilisi imzalamalı şube yetkilisinin resmi bulunmalıdır)

MERKEZİ BAŞKA BİR SİCİLİN GÖREV ALANINDA BULUNAN LİMİTED ŞİRKETİN  ’A MERKEZ NAKLİ

 1. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir, ekindeki evrak dökümünü içermelidir)
 2. Merkezin ticaret sicili memurluğunca tescil edilmiş olan hususlara ait onaylı evrak ile bunların yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri 
 3. Merkezin bulunduğu sicil müdürlüğünden sicil Yönetmeliğinin 111. maddesine göre alınan belge
 4. Sözleşmenin değişen merkez maddesinin yeni şeklinin yer aldığı noter onaylı ortaklar kurulu kararı (2 nüsha)
 5. Son ortakların TC Kimlik Numaraları.
 6. Müdürlerin şirket unvanı altında imza beyannamesi
 7. Oda kayıt beyannamesi(Yetkililerce İmzalanması ve ortakların resimleri bulunmalıdır)
 8. Yabancı ortak var ise Kuruluş Bildirim Formu (2 nüsha)

ŞUBE KAPANIŞI

 1. Dilekçe (yetkililer tarafından imzalanmalı vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli sureti.)
 2. Şube kapanışına ilişkin noter onaylı ortaklar kurulu kararı (2 nüsha)
 3. Merkezi başka ilde ise son ortakları gösterir Ticaret Sicili Gazetesi örneği (asıl veya onaylı)veya ilgili ticaret sicilinden alınmış son ortakları gösteren sicil kayıt belgesi

HİSSE DEVRİ

 

 1. Dilekçe (Yetkililer tarafından veya vekaleten imzalanmalı ve vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)
 2. Ortaklar kurulu kararı (noter onaylı iki nüsha karar)
 3. Noterde düzenlenen hisse devir temlik sözleşmesi
 • Yeni ortak giriş var ise ortağın ad ve soyadı yanında yerleşim yeri, vatandaşlıkları ve Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı ise kimlik numaraları T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklu ise, vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmelidir.
 • Müdür seçimi var ise, aşağıda yer alan "Müdür Ataması" başlığına göre istenen belgeler eklenmelidir.

 

 

VERASETEN HİSSE DAĞILIMI

 1. Dilekçe (yetkililer tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
 2. Ortaklar kurulu kararı (Noter onaylı - 2 nüsha)
 3. Mahkeme kararı veya mirasçılık belgesi (asıl veya onaylı)
 4. Yeni ortağın girişi var ise Kararda TC Kimlik numarası belirtilmeli.
 5. Müdür seçimi var ise unvan altında imza beyannamesi (1 nüsha)
   
  Limited şirket veraseten hisse devir kararlarında sermayenin kısmen veya tamamen ödendiğinin beyan edilmesi zorunlu değildir; ancak kararda belirtilmesi durumunda sermayenin ödendiğinin ve öz varlık içinde sermayenin korunduğunun tespit edildiği  SMMM/YMM raporunun ve faaliyet belgesinin ibrazı gerekmektedir ( faaliyet belgesi üç aydan eski olmamalıdır).

TÜZEL KİŞİ MÜDÜRÜ BULUNAN LİMİTED ŞİRKETLERDE GÖREV VE YETKİ DAĞILIMINA İLİŞKİN KARARLAR İLE GERÇEK KİŞİ TEMSİLCİ BİLDİRİMİ HAKKINDA AÇIKLAMA

 

Tüzel kişi müdürü bulunan limited şirketlerde görev dağılımı ile temsil ve ilzam kararlarında, görev ve yetki tüzel kişi müdüre verilmelidir. ( TTK 624.madde gereğince şirketin birden fazla müdürünün bulunması halinde bunlardan biri müdürler kurulu başkanı olarak atanmalıdır.) Ayrıca kararda tüzel kişi müdürün gerçek kişi temsilcisinin ad-soyadı, yerleşim yeri, vatandaşlığı, TC Kimlik Numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmelidir. Yabancı uyruklu gerçek kişi temsilcinin ikamet adresi Türkiye’de ise ikamet tezkeresi eklenmelidir. 

MÜDÜR ATAMASI

 

 1. Dilekçe (yetkililer tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
 2. Ortaklar kurulu kararı (noter onaylı-2 nüsha)
 3. Müdürün şirket unvanı altında imza beyannamesi (1 nüsha)
 4. Müdürlerin ortaklar dışından atanması halinde, dışarıdan atanan müdürlerin görevi kabul ettiğine ilişkin imzalı belge. Bu belgede yerleşim yeri, uyruğu, T.C. vatandaşı ise kimlik numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmeli, yabancı uyruklu ise ekinde onaylı pasaport sureti ve ikameti Türkiye'de olan yabancı uyruklu için onaylı ikamet tezkeresi eklenmelidir.
 5. Bir tüzel kişinin şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği

 

MÜDÜR İSTİFASI

 1. Dilekçe (yetkililer tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli) ekli dilekçe açılmalı
 2. Ortaklar kurulu kararı (noter onaylı-2 nüsha) ekli karar örneği  açılmalı

 

SİGORTA ACENTALIĞI

 

 1. Dilekçe (yetkililer tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
 2. Acentalık vekaletnamesi (noter onaylı - 2 nüsha)
 3. Tali acentalık ise sigorta şirketinin muvafakatnamesi

 

SİGORTA ACENTALIĞI FESHİ

 1. Dilekçe (yetkililer tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
 2. Acentalık sözleşmesi fesihnamesi (noter onaylı - 2 nüsha) 


TASFİYEYE GİRİŞ

 

 1. Dilekçe (yetkililer tarafından veya vekaleten imzalanmalı. Vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)
 2. Ortaklar kurulu kararı (noter onaylı iki nüsha)
 3. Tasfiye memurlarının “Tasfiye Halinde” ibaresi ile başlayan şirket unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (1 nüsha)
  - Tasfiyeye girişin tescili sonrasında, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde, alacalılara çağrıya ilişkin ilanın yapılması gerekmektedir.
  - Tasfiye memurlarının ortaklar dışından atanması halinde, dışarıdan atanan memurların görevi kabul ettiğine ilişkin imzalı beyanları.

 

TASFİYE SONU

 1. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
 2. Ortaklar Kurulu Kararı (Noter onaylı - 2 nüsha)
 3. Tasfiye Sonu Beyanı (2 nüsha - Şirket kaşesi ile tasfiye memuru tarafından imzalanır). 
  - Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye sonuna ait ortaklar kurulu  TTK’nın 643. maddesinin atfı ile 543. maddesi gereğince alacaklıları 3.defa davetten itibaren 1 yıl sonra toplanabilir.
  - Ticari defterlerin saklanması yönünde karar alınacak ise "Saklanması zorunlu defterler için TTK.82. maddeye göre işlem yapacaktır". ifadesine yer verilmesi yeterlidir
 4. Ortakların / Yönetim Kurulu üyelerinin TC kimlik numaraları kararda yazılmalı veya karar ekinde internet çıktısı verilmeli.
 5. Genel kurulca onaylanan son ve kati bilanço
 6. Tescilli şube var ise sicil kaydının terkininden önce şubelerin Terkini başvurusu yapılmalıdır.

TASFİYEDEN DÖNÜLMESİ

 1. Dilekçe (şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
 2. Tasfiyeden dönülmesine ilişkin genel kurul kararı (2 nüsha)
 3. Şirket malvarlığının ortaklar arasında dağıtımına henüz başlanmadığına dair tasfiye memurları tarafından hazırlanan rapor

 

TEK PAY SAHİPLİĞİ BİLDİRİMİ 

 

Limited şirketlerde hisse devir kararları tescil ve ilan edildiğinden, tek pay sahipliği için ayrı bir işleme gerek olmaksızın “Hisse devri” başlığı altında belirtilen belgeler ile tescil ve ilan müracaatında bulunulabilir. 

 

(BAŞVURU DİLEKÇESİ(ÖRNEĞİ)

 

EDİRNE TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE

                                                                                    Edirne, ../../....

 

Ticari Merkezi Edirne’de olmak üzere …………….TL sermaye tahsis ederek ……………………………………………...........................................   ünvanı  ile .....................................................EDİRNE adresinde Limited Şirket kurmuş bulunmaktayız.

Şirketimizin tüzel kişilik kazanması için Müdürlüğü'ne tescil edilmesini ve tescili müteakiben Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmesini Şirketimizin kuruluşu ile ilgili gerekli belgeler aşağıya çıkarılmıştır.

Şirketimizin tescili ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nden tarafımıza 8 adet verilmesi hususunu arz ederiz.

Saygılarımızla,

MÜDÜR / MÜDÜRLER

KURUCULAR

1- Uyruğu                 :

T.C.Kim.No               :

Adı                           :

Soyadı                      :

İkamet Adresi           :

Koyduğu Sermaye     :

Ödediği Tutar            :

2- Uyruğu                 :

T.C: Kim No:

Adı :

Soyadı :

İkamet Adresi           :

Koyduğu Sermaye     :

Ödediği Tutar            :

Sermayenin Ödenme Şekli :

Şirketin Temsili              :

Şirket esas mukavelesinin 8.ve 9.ncu maddeleri gereğince ilk….. yıl süreyle şirketi temsile ......................................……………………………………. Yetkilidir / yetkilidirler.

Telefon Numarası ve E-Posta Adresi:                                        

 

İşletmenin Açılış Tarihindeki GerçekFaaliyet Konusu Nace Kodu             :     

İşletmenin Açılış Tarihindeki Gerçek

Faaliyet Konusu Nace Kodu Tanımı  :

İşyeri kendine ait ise Tapu Bilgileri:Ada........./Pafta........./ Parsel....... / Yüzölçümü............m2

İşyeri Kira ise,Kontrat Bilgileri      : Kiraya veren: ............................./ Kira Bedeli...........-TL

 

              Bu  dilekçemdeki bilgilerin doğru olduğunu, yapılacak inceleme sonucunda aksine tespit yapılması durumunda  Türk Ticaret Kanunu'ndaki Cezai  sorumlulukları  kabul ettiğimi beyan ve taahhüt ederim.           

                                                                       ŞİRKET MÜDÜR/MÜDÜRLERİ

                                                                                       İMZA

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(BAŞVURU DİLEKÇESİ(ÖRNEĞİ)

 

 

 

 

 

 

TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞINA

EDİRNE

                                                                                                                  Edirne, .. / .. / ....

 

             Aşağıda ekleri bulunan belgeler ile .. / .. / …. Tarihinde Ticaret Sicili Müdürlüğü,ne

 

 kaydımız yapılmıştır

 

             Şirket ile ilgili gerekli bilgi ve belgeler ekte sunulmuştur.

 

             Odanıza kaydımızın yapılmasını arz ederim./ederiz.                                               

 

 

             Şirket Ünvanı:

 

             Şirket Yetkilisi/yetkilileri:

 

             İmza:


 

6102 SAYILI TTK NIN 349 MADDESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN
KURUCULAR BEYANI

ŞİRKETİN ÜNVANI

 

ŞİRKETİN ADRESİ

 

ŞİRKETİN SERMAYESİ

 

ŞİRKETİN ESAS İŞTİGAL KONUSU

 

ŞİRKETİN TESCİL EDİLECEĞİ TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C EDİRNE TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

KURUCULAR

SIRA NO

ADI VE SOYADI

UYRUĞU

TC /VERGİ NO

ADRESİ

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

….

 

 

 

 

Biz Yukarıda Ad-Soyadları yazılı şirket ortakları ve  şirket kurucuları olarak aşağıdaki ve şirket

sözleşmesinde yazan bilgilerin doğru olduğunu  beyan ederiz.

 

 

 

1

Şirkete ayni sermaye konuluyor ya da bir ayın veya işletme devralınıyorsa,bunlara
verilecek karşılığın uygunluğunun olup,olmadığı

 

2

Şirkete ayni sermaye koymanın veya ayın ya da işletme devralmanın gerekliliğine, bunların şirkete sağlanan yararları nelerdir

 

3

Şirket Tarafından İktisap edilen menkul kıymetlerle,bunların iktisap fiyatları

 

4

Söz Konusu menkul kıymetleri çıkarılanların  son üç yıllık, gereğinde konsolide finansal tabloların değerlerine ve çözümlerine ilişkin bilgiler,

 

5

Şirketin yüklendiği önemli taahhütler,

 

6

Makine ve benzerleri malların ve herhangi bir aktif değerin alımına ilişkin
bağlantılar, fiyatlar, komisyonlar ve her türlü borçlar,

 

7

Var ise, şirket kurucularına sağlanan hususî menfaatler ve gerekçeleri,

 

8

Şirket  sözleşmesinde halka arz edilmek  üzere pay taahhüdünde bulunulduğunun belirtilmesi halinde kimlerin halka arz amacıyla ne miktarda pay taahhüt ettiği,pay taahhüdünde bulunanların birbirleri ile ilişkileri bunlar bir şirket toğluluğuna dahil bulunuyorsa topluluk ile ilişkileri

 

9

Kuruluşa  hizmet verenlere ödenen ücretler de emsalleriyle karşılaştırılarak  açıklanacaktır  (YTTK md. 349/f.1-2).

 

                 

Not:Bu Beyan tüm  kurucular tarafından imzalanacaktır.

 

 

T A A H H Ü T N A M E

(Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24 ncü Maddesi Gereğince)

 

 

 

EDİRNE TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

 

İşletme Ünvanı                                   :

 

 

İşletme Sermayesi                              :

 

 

İşletmenin Adresi                               :

 

 

İşletmenin Açılış Tarihi                      :

 

 

İşletmenin Açılış Tarihindeki Gerçek

Faaliyet Konusu Nace Kodu             :     

 

 

 

İşletmenin Açılış Tarihindeki Gerçek

Faaliyet Konusu Nace Kodu Tanımı  :

 

 

İşletme ya da Yetkililerin

Telefon Numarası ve E-Posta Adresi :

 

 

 

 

Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24.maddesi'nin  birinci  fıkrasına uygun olarak düzenlenen bu  taahhütnamedeki bilgilerin doğru olduğunu, yapılacak inceleme sonucunda aksine tespit yapılması durumunda sorumluluğu  kabul ettiğimi / ettiğimizi beyan ve taahhüt ederim/ederiz.

 

                                                                                                    (İmza)

                                                                                   İşletme Sahibinin Adı-Soyadı

                           

                              

 

                              

 

 

  Ekler: (Verilen belgeler yazılmalı)

 

 

                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

 

       

 

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE

                                                              EDİRNE              

 

  TARİH : ......./......../...........

 

Şirket Müdürü olarak seçildiğim ve Kuruluşuna teşebbüs ettiğimiz aşağıda Ticari Ünvanı yazılı Limited şirketin kurucu ortağı ve Şirket Müdürü olarak Nüfus (kimlik), ikametgah ve iletişim bilgilerim bulunmaktadır. 

Aşağıdaki bilgilerin doğru olduğunu, yapılacak inceleme sonucunda aksine tespit yapılması durumunda sorumluluğu kabul ettiğimi beyan ve taahhüt ederim.

 

                                Saygılarımla,

 

Adı/Soyadı  :

İmzası         :

 

Şirket Ticari Ünvanı                      :

 

T.C. Kimlik No                     :

 

Adı Soyadı                           :

 

Baba Adı                              :

 

Doğum Yeri Tarihi              :

 

Tabiyeti                                 :

 

Cilt No/Aile S. No/Sıra No           :

 

Ev Adresi                             : ……………………………………..

 

E-mail Adresi                     : ……………………………………..

 

GSM No                                : ……………………………………..

 

Ev telefonu                            : ..................................................


O R T A K L A R    P A Y    L İ S T E S İ

EDİRNE  TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ’NE
                                                                                                                                                           ....../....../201..

EDİRNE Ticaret Sicili Müdürlüğü’nün ............ / ............ sayısında kayıtlı bulunan şirketimize ait ortaklar pay listesi aşağıya çıkarılmıştır.         &

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Kosgeb
Trakya Kalkınma Ajansı
Abigem
Trakya Teknopark
Kredi Garanti Fonu
İktisadi Kalkınma Vakfı
Gümrük ve Turizm İşletmeleri
Kobi Bilgi Sitesi
TOBB İşbirliği Teklifleri
-->