Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, Giriş Yapın yada Üye Olun

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası

KANUN DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA BİLGİ

14 Ocak 2015 22:25
636

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gelen yazıda; Malumları olduğu üzere kamuoyunda Torba Kanun olarak anılan 6552 sayılı “İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun” 11.09.2014 tarihli ve 29116 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmiştir.

Mezkur Kanun 61. Maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen geçici madde 57 hükmü gereğince, Kanunun 11. Maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen ancak ticaret sicili müdürlüklerince yerine getirilmemiş olan bildirim yükümlülüklerinin,

            -          11.12.2014 tarihine kadar yerine getirilmesi halinde, kanuni süresinde yerine getirilmiş olacağı ve idari para cezası uygulanmayacağı,

            -          Yükümlülükler için daha önce uygulanan idari para cezalarının, kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın terkin edileceği, ancak tahsil edilmiş tutarların red ve iade veya mahsup edilmeyeceği,

düzenlenmiş olup, uygulamaya ilişkin usul ve esasların Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirleneceğine yer verilmiştir

            Ayrıca mezkur Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan değişikliklere ilişkin üyelerimizi ve kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik hazırlanan duyuru metni www.tobb.org.tr ve www.ticaretsicil.gov.tr internet sayfasında yer almaktadır.

Yukarı çık.