Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, Giriş Yapın yada Üye Olun

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası

  • Edirne Ticaret ve Sanayi Odası
  • Adres:
  • 1. Murat Mahallesi Talatpasa Cad. No: 80 EDİRNE
  • Tel: (+90) 284 225 10 14
  • Faks: (+90) 284 212 98 64
  • E-posta: etso@etso.org.tr

K Belgesi

11 Şub. 2015 14:17
2985
K Belgesi

10.07.2003 tarihinde kabul edilen ve 19.07.2003 tarih ve 25173 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve; Karayolu Taşıma Yönetmeliği ile Karayolu ile Taşımacılık faaliyetleri için standartlar belirlenmiştir.

10.07.2003 tarihinde kabul edilen ve 19.07.2003 tarih ve 25173 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve; Karayolu Taşıma Yönetmeliği ile Karayolu ile Taşımacılık faaliyetleri için standartlar belirlenmiştir.

Sözkonusu Kanun ve Yönetmelik hükümlerine göre, K Yetki Belgeleri Karayolu ile yük ve eşya taşımacılığı faaliyetlerinde bulunan gerçek / tüzel kişilerin almak zorunda oldukları yetki belgeleridir.

K Yetki Belgesi Türleri

K 1 Yetki Belgesi : Belirli bir zaman tarifesine göre ve/veya belirli bir zaman tarifesine uymaksızın eşya taşımacılığı yapacaklara,

Gerçek kişilikler adına olan K1 yetki belgeleri için 20 yaşını geçmeyen çekici cinsi taşıtların katar ağırlıkları ile kamyon ve kamyonet cinsi taşıtların azami yüklü ağırlıkları toplamının 30 tondan az olmaması, Tüzel kişilikler adına olan K1 yetki belgeleri için 20 yaşını geçmeyen çekici cinsi taşıtların katar ağırlıkları ile kamyon ve kamyonet cinsi taşıtların azami yüklü ağırlıkları toplamının 110 tondan az olmaması gerekmektedir.

K 1* Yetki Belgesi : Yüklü ağırlığı 3,5 tondan düşük araçlarla (kamyonet vb) il sınırları içersinde taşımaclık faaliyetlerinde bulunanlara,

K 2 Yetki Belgesi : Taşımacının kendi adına ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıt eya taşıtlarla, sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara,

K2* Yetki Belgesi : Yüklü ağırlığı 3,5 tondan düşük araçlarlar (kamyonet vb) kendi iştigal konusu ile ilgili taşımacılık faaliyetlerinden bulunanlara,

K 3 Yetki Belgesi : Ev ve büro eşyası taşımacılığı yapacaklara verilir.

K3 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 2 adet özmal birim taşıta sahip olması, özmal çekici cinsi taşıtlarının katar ağırlıkları ile özmal kamyon ve özmal kamyonet cinsi taşıtlarının azami yüklü ağırlıkları toplamının 45 tondan az olmaması ve 5.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.

Asgari Kapasitenin Kaybedilmesi ve buna ilişkin hususlar.

Yetki belgesi alındıktan sonra taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlarının kazaya uğraması, yanması, hurdaya ayrılması veya benzer bir mücbir sebepten dolayı iş göremez duruma gelmesi veya taşıt satışı yapmış olmaları halinde, bu durumları değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 60 gün içinde Bakanlığa bildirirler. Bakanlığa bildirimin yapıldığı tarihte veya söz konusu durumların Bakanlıkça tespiti halinde tespitin yapıldığı tarihte bu taşıtlar taşıt belgelerinden re’sen düşülür. Belirtilen nedenlerle bu Yönetmelikte öngörülen asgari kapasite şartının kaybedilmesi halinde; asgari kapasitenin kaybedildiği tarihin başlangıcı olarak taşıtların kazaya uğrama, yanma, hurdaya ayrılma veya benzer bir mücbir sebepten dolayı iş göremez duruma geldiği tarih veya taşıtın satış tarihi esas alınır.

b) (a) bendinde belirtilen nedenlerle veya bu Yönetmelik hükümlerine aykırılıktan dolayı yapılan re’sen düşümler sonucu veya taşıtların yaşları nedeniyle bu Yönetmelikte öngörülen asgari kapasite şartının kaybedilmesi halinde; asgari kapasitenin kaybedildiği sürelerin toplamı, yetki belgesinin 5 yıllık geçerlilik süresi boyunca 630 takvim gününden fazla olamaz

Değişikliklerin Bildirilmesi

a) B3, C1, D3 ve K2 yetki belgeleri dışındaki diğer yetki belgelerine ilişkin unvan, adres, vergi numarası, ortaklık, hisse devri (halka açık sermaye şirketlerinde hamiline yazılı hisse devirleri hariç), sermaye miktarı, yönetici, acentelik sözleşmeleri ile ilgili değişiklikleri,

b) Bu Yönetmeliğe göre yetki belgelerinden re’sen düşülmüş taşıtlar hariç diğer taşıtlara ilişkin değişiklikleri (sahiplik bilgisi, plaka bilgisi, rengi, şasi numarası veya taşıt cinsi vb. bilgilerinden tamamı veya herhangi birisinin değişikliği), değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 60 takvim günü içinde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler 

Değişikliklerin Bildirilmemesinin Sonuçları

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 43 maddesinin 22 fıkrasındaki değişikliklerin 60 gün içerisinde bildirilmez ise Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 76 maddesinin 1 fıkrasının n bendine göre olay başına 5'er uyarma cezası kesilir. (Aynı ticaret sicil gazetesinden birden fazla değişikliğin yayınlanması halinde sadece 1 tek ceza kesilir)

Yetki Belgelerinin Süresi

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre alınan yetki belgelerinin süresi 5 yıldır. 

Yetki Belgelerinin Yenilenmesi


Yetki Belgeleri Yenileme İşlemleri Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 18 maddesi hükümlerine göre gerçekleştirilir. (yetki belgesi yenileme işlemleri için yeni belge almak için gerekli olan belgeler 
Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 18 maddesi:

Yetki belgelerinin yenilenmesi süreci

MADDE 18- (1) Yetki belgesi sahipleri, yetki belgelerinin yenilenmesi için; yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihinin 60 gün öncesinden itibaren Bakanlığa yazılı olarak müracaat edebilirler. Yetki belgesi, yenileme ücretinin ödendiği tarih esas alınarak yenilenir. Yenileme ücretinin, yetki belgesinin bitim tarihinden önce ve ödeme tarihindeki geçerli yenileme ücreti olarak ödenmesi şarttır.

(Değişik: RG 23/05/2013-28655) (2) Yetki belgesi sahipleri tarafından yetki belgelerinin yenilenmesi için yetki belgesinin geçerlilik süresinin sona erdiği tarihten itibaren:
a) 270 takvim günü içinde Bakanlığa yazılı olarak müracaat edilmesi halinde; yetki belgesi, yenileme ücretinin ödendiği tarih esas alınarak yenilenir. Yenileme ücretinin, söz konusu 270 günlük süre içinde ve ödeme tarihindeki geçerli yenileme ücreti olarak ödenmesi şarttır.

b) 271 inci takvim günü ile 540 ıncı takvim günü arasında Bakanlığa yazılı olarak müracaat edilmesi halinde ise; yetki belgesi, yenileme ücreti olarak ödeme tarihindeki geçerli tam ücretin %25’i alınır ve bu ücretin ödendiği tarih esas alınarak yetki belgesi yenilenir. Söz konusu yenileme ücretinin belirtilen 271 inci takvim günü ile 540 ıncı takvim günü arasında ve ödeme tarihinde geçerli ücret esas alınarak ödenmiş olması şarttır.

(Değişik: RG 23/05/2013-28655) (3) Yetki belgesi sahipleri tarafından yetki belgesinin geçerlilik süresinin sona erdiği tarihten itibaren, bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında belirtilen süreler içinde müracaat edilmemesi veya müracaat edildiği halde yetki belgesi yenilemenin şartlarının yerine getirilmemesi halinde yetki belgesi yenileme hakkı kaybedilir. Yetki belgesi yenilemeleri esnasında; yenilenecek yetki belgesi için daha önceden bu Yönetmeliğin 20 nci maddesi kapsamında verilmiş süreler var ise bu sürelerin kalan kısımları yenilenen yetki belgesi için de geçerli olur ve yenileme işlemi buna göre gerçekleştirilir.”


(4) (Değişik: RG 10/8/2011-28021) Bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan süreler, sadece yetki belgesi yenileme hakkı olup; bu süreler bu durumdaki kişilere faaliyette bulunma hakkı vermez.

(Değişik: RG 23/05/2013-28655) (5) Yetki belgesi üzerinde bulunan kalıcı hale gelmemiş tüm uyarmalar kaldırılmadan ve yenilenecek yetki belgesi için bu Yönetmelikte öngörülen şartlar sağlanmadan yetki belgesi yenilenmez. Kalıcı hale gelmiş tüm uyarmalar ise yenilenen yetki belgesi için aynı sayıda kalıcı uyarma olarak geçerli olur.

(Ek Fıkra: RG 23/05/2013-28655) (6) Yenilenen yetki belgeleri için bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde belirtilen süreler, yenilenme öncesi kullanılan süreler dikkate alınmaksızın yeniden başlar.


K Yetki Belgesi Bedelleri

2017 Yılı Belge Bedelleri

Yetki Belgesi Yeni Belge Bedeli İndirimli Yenileme Bedeli 
Cezalı Yenileme Bedeli
K1 Yetki Belgesi 21.235,00 TL 1.061,00 TL 5.308,00 TL
K1* Yetki Belgesi 2.123,00 TL 106,00 TL 530,00 TL
K2 Yetki Belgesi 10.616,00 TL 530,00 TL 2.654,00 TL
K2* Yetki Belgesi 1.061,00 TL 53,00 TL 265,00 TL
K3 Yetki Belgesi 10.616,00 TL 530,00 TL 2.654,00 TL
Her Bir Taşıt İçin Taşıt Kartı Ücreti 98.00 TL 98,00 TL  98,00 TL
       
Oda İşlem Ücretleri      
Yetki Belgesi İşlem Ücreti 60,00 TL    
Araç İşlem Ücreti (Araç Başı) 18,00 TL    


-K1* ve K2* yetki belgelerine yüklü ağırlığı 3.500 kg dan düşük araçlar eklenebilir. K1* yetki belgei il sınırları içerisinde, K2* yurtiçinde geçerlidir.

K Yetki Belgesi Almak ve Yenilemek İçin İstenen Evrak Listeleri, Dilekçe Örnekleri ve Formlar
 
İstenen Evrak Listeleri
K1 yetki belgesi için istenen evraklar
K2 yetki belgesi için istenen evraklar
K3 yetki belgesi için istenen evraklar
 
Yetki Belgesi Devir (El Değiştirme) İçin Gerekli Evraklar
 
Başvuru Formları
1010 (Yetki Belgesi İşlem Başvuru Formu)
1011 (Taşıt Kartı İşlem Başvuru Formu)
1016 (Değişiklik Bildirim Formu)
 
 
 

Yetkili Personel        :  Aydoğan GİRGİN

Telefon                  :  0 284 225 10 14 Dahili : 125
e-posta                  :  aydogan@etso.org.tr

Yukarı çık.