Hakiki Şahıs Tescil İşlemler

11 Ekim 2015 21:20
1621

Hakiki Şahıs Tescil İşlemler

 

 

MERSİS (Merkezi Sicil kayıt Sistemi) üzerinden firma kuruluşu yapmanız gerektiğinden http://mersis.gumrukticaret.gov.tr adresini tıklayarak kayıt olunuz ve kuruluşunuzu yapınız.

 

 EDİRNE TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ'NE HAKİKİ ŞAHIS FİRMA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLA

 

1- Noterde hazırlanmış Edirne Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne hitaben 2 adet imza beyannamesi

     Bu beyannamede bulunması gereken hususlar:

  1. Ticaret Ünvanı: ?
  2. T.C. Kimlik No: ?
  3. Yapacağı İş: ?
  4. İş Adresi: ?
  5. Ev Adresi: ?

 

2- 2 (iki) adet nüfus cüzdanı fotokopisi

    Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünde (MERNİS Kimlik Paylaşım Sistemi) ikametgah kaydı bulunmayan ve nüfus kaydı Edirne ili dışında olan kurucu ortaklara ait ikametgah belgesi.

 

 3- 2 (iki) adet vergi mükellefiyetini gösterir vergi levhası fotokopisi

 

4- 2 (iki) adet fotoğraf

 

5- 2 (iki) adet tam kapaklı telli kağıt dosya

 

6- İlgilinin müracaatı

 

7- Hakiki şahıslara ait oda kayıt beyannamesi 

 

8- Edirne Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne ve Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na ayrı ayrı dilekçe (Dilekçe örnekleri alttadır.)

 

  

 

 

 

EDİRNE TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE

 

 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 40.ncı maddesine istinaden Edirne         Noterliğinin              

tarih ve          sayısı ve tasdikli olan ticaret ünvanınla bu ünvan altında atacağım imza örneği havi beyanname ve tescil için gerekli diğer belgeler eklidir.

Ticaret Siciline kayıt ve tescil ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanımın yapılmasını ve tarafıma 2 adet sicil tasdiknamesi verilmesini arz ederim.

 

Adı Soyadı                                :

 

T.C. Kimlik No                            :

 

İşletmenin Ticaret Ünvanı              :

 

İşletmenin Açık Adresi                   :

 

İşletmenin Açılış Tarihi                  :

 

İşletmenin Açılış Tarihindeki            :                         

Gerçek Faaliyet Konusu                          

 

İşletme Sermayesi                              :

 

Telefon Numarası ve E-Posta Adresi :

 

İşletmenin Açılış Tarihindeki Gerçek

Faaliyet Konusu Nace Kodu             :     

 

 

İşyeri Kendine ait ise Tapu Bilgileri  :Ada........../Pafta........./Parsel......../Yüzölçümü..........m2

İşyeri Kira ise, Kontrat Bilgileri        :Kiraya veren:       / Kira Bedeli TL

 

Bu dilekçemdeki bilgilerin doğru olduğunu, yapılacak inceleme sonucunda aksine tespit yapılması durumunda Türk Ticaret Kanunu'ndaki Cezai sorumlulukları kabul ettiğimi beyan ve  ettiğimi beyan ve taahhüt ederim.

 

Tarih:

                                                                                                       (İmza)

                                                                                   İşletme Sahibinin Adı-Soyadı

                           

 

 

                                                                                               EDİRNE TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI'NA

 

 

 Aşağıda ekleri bulunan belgeler ile           tarihinde Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne kaydımız yapılmıştır.

Firma ile ilgili gerekli bilgiler aşağıya çıkarılmış olup, Odanıza kaydımın yapılmasını arz ederim.

Saygılarımla,

 

Adı Soyadı                                         :

 

T.C. Kimlik No                                  :

 

İşletmenin Ticaret Ünvanı                 :

 

İşletmenin Açık Adresi                      :

 

İşletmenin Açılış Tarihi                     :

 

İşletmenin Açılış Tarihindeki            :                         

Gerçek Faaliyet Konusu                         

 

İşletme Sermayesi                              :

 

Telefon Numarası ve E-Posta Adresi :

 

İşletmenin Açılış Tarihindeki Gerçek

Faaliyet Konusu Nace Kodu             :     

 

 

İşyeri Kendine ait ise Tapu Bilgileri  :Ada........../Pafta........./Parsel......../Yüzölçümü..........m2

 

İşyeri Kira ise, Kontrat Bilgileri        :Kiraya veren:                    / Kira Bedeli             -TL

 

            Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğunu, yapılacak inceleme sonucunda aksine tespit yapılması sorumluluğu  kabul ettiğimi beyan ederim.

 

Tarih:

                                                                                                                        (İmza)

                                                                                                     İşletme Sahibinin Adı-Soyadı

                           

 

T A A H H Ü T N A M E

(Ticaret Sicili Yönetmeliği'nin 24.ncü Maddesi Gereğince)

 

 

 

EDİRNE TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

 

İşletme Ünvanı                                   :

 

 

İşletme Sermayesi                              :

 

 

İşletmenin Adresi                              :

 

 

İşletmenin Açılış Tarihi                     :

 

 

İşletmenin Açılış Tarihindeki Gerçek

Faaliyet Konusu Nace Kodu             :     

 

 

 

İşletmenin Açılış Tarihindeki Gerçek

Faaliyet Konusu Nace Kodu Tanımı  :

 

 

 

İşletme ya da Yetkililerin

Telefon Numarası ve E-Posta Adresi :

 

 

 

 

Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24. Maddesinin Birinci Fıkrasına uygun  olarak düzenlenen bu  taahhütnamedeki bilgilerin doğru olduğunu, yapılacak inceleme sonucunda aksine tespit yapılması durumunda sorumluluğu  kabul ettiğimi / ettiğimizi beyan ve taahhüt ederim/ederiz.

 

                                                                                                    (İmza)

                                                                                   İşletme Sahibinin Adı-Soyadı

                           

                              

 

                              

 

 

 

 

 

 

GERÇEK KİŞİLER   ( Şahıs Firması )


Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye tacir denir (TTK m.12)
Gerçek kişi tacirin ticaret unvanı kısaltılmadan yazılan  ad ve soyadından meydana gelir. Ad ve soyadına TTK.nın 46. maddesine uygun ekler yapılabilir. Unvanda; ortaklık bulunduğu izlenimini yaratacak çoğul ekler, başka kişilerin adları ve yabancı kelimeler kullanılmamalıdır.

 

İşletme sahibinin velayet veya vesayet altında bulunması veyahut kendisine bir yasal danışman atanmış olması gibi ehliyeti ilgilendiren hallerde bu durum ve veli, vasi veya yasal danışmanın kimler olduğu tescil edilir. Bu durumların sonradan meydana gelmesi halinde de aynı hüküm uygulanır.


KAYIT

 

2.Dilekçe (Firma kaşesi ile Tacir tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir) Dilekçede işletmenin ünvanı sermayesi merkezi işletmenin açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişi ya da kişilere ait olduğu yazılmalıdır

3.Noterde düzenlenen ticari unvan tasdiknamesi (ev adresi, iş adresi, iş konusu, işe başlama tarihi, uyruğu, T.C.Kimlik numarası (yabancı uyruklu ise vergi dairesinden alınacak vergi numarası, ticari unvanı  ve unvan altında tacirin 3 imzasını içerir)

4.Oda kayıt beyannamesi (Tacir tarafından imzalanmalı, tacirin resmi bulunmalıdır)

5.Vergi levhası fotokopisi (25.01.2013 tarih 544 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü talimatı gereğince Ticaret Sicili Müdürlüklerinde Şahıs Firmalarının tescili için vergi levhası bilgilerininhttps://intvd.gib.gov.tr/internetvd/index.jsp (VEDOP sistemi) linkinden kontrol edildikten sonra tescil talepleri değerlendirmeye alınacaktır. Bu nedenle Şahıs Firmalarının tescil başvurularında vergi levhası fotokopisi talep edilecek ve yapılan elektronik ortam kontrolünden sonra vergi dairesine kayıtlı olduğu tespit edilen Şahıs Firmalarının tescil işlemi yapılacaktır.)

6.Yabancı uyruklu ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti, ayrıca Türkiye’de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi

7.Gerçek kişi firmaların kuruluşlarında firma sermayesi en az 100 TL olarak belirtilmeli,

Ayrıca , aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

Ticaret Ünvanıyla İlgili Hatırlatma

 

Dikkat: Gerçek kişi firmaların (Şahıs firmaları) kuaför, berber faaliyeti yanında manikür -pedikür salonu, cilt bakımı, saç tasarımı, kıraathane işletmeciliği şeklindeki faaliyet konuları esnaf faaliyeti olduğundan Ticaret Siciline tescil ve Ticaret Odasına kayıt yapılamamaktadır.


DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ

 

1.Dilekçe (Değişikliğe ait metnin yer almalı, firma kaşesi ile Tacir tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)

2.Değişiklik; unvan değişikliğine ilişkin ise noterden düzenlenmiş ticari unvan tasdiknamesi

3.Değişiklik; sermaye tahsis edilmesine veya tahsis edilen sermayenin artırımına ilişkin ise 5.000 TL nin üzerinde olması durumunda ,bu durumun tespitine ilişkin Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir faaliyet raporu ve faaliyet belgesi veya banka dekontu

 

HALEFİYET

 

        1.        Dilekçe (Ticari faaliyete devam edecek mirasçı/muvafakat verdikleri tacir tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir) Dilekçede; işletmenin ünvanı, sermayesi, açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişi ya da kişilere ait olduğu yazılmalıdır

        2.        Noterde düzenlenen ticari unvan tasdiknamesi (ev adresi, iş adresi, iş konusu, işe başlama tarihi, uyruğu, T.C.Kimlik numarası (yabancı uyruklu ise vergi dairesinden alınacak vergi numarası, ticari unvanı, tacirin vefat ettiği hususu ve mirasçıların muvafakatını içeren)

        3.        Oda kayıt beyannamesi (Ticari faaliyete devam edecek mirasçı/muvafakat verdikleri tacir tarafından imzalanmalı, Ticari faaliyete devam edecek mirasçı/muvafakat verdikleri tacirin resmi bulunmalıdır)

        4.        Mirasçılardan alınmış noter marifetiyle düzenlenmiş muvafakatname

        5.        Veraset İlamı veya noterden düzenlenmiş Mirasçılık Belgesi

        6.        Ticari faaliyete devam edecek mirasçı/muvafakat verdikleri tacir yabancı uyruklu ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti, ayrıca Türkiye’de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi

 

SİGORTA ACENTELİĞİ

 

1.Dilekçe (Firma kaşesi ile Tacir tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.

lVekaleti veren sigorta şirketi de kaşeli imzalı dilekçe ile başvurabilir.

2.Acentelik Vekaletnamesi (Noter onaylı - 2 nüsha)

3.Tali acentelik ise sigorta şirketinin muvafakatnamesi

 

SİGORTA ACENTELİĞİ FESHİ

       1.  Dilekçe (Firma kaşesi ile Tacir tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.

lFesih edilen vekaletnameyi veren sigorta şirketi de kaşeli imzalı dilekçe ile başvurabilir.

       2.    Acentelik sözleşmesi fesihnamesi (Noter onaylı - 2 nüsha)

 

ŞUBE AÇILIŞI

 

       1.    Dilekçe (Firma kaşesi ile Tacir tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir) Dilekçede işletmenin ünvanı sermayesi merkezi işletmenin açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişiye ait olduğu yazılmalıdır.

       2.    Edirne,de şubesi açılan Gerçek kişinin sicil kaydının bulunduğu merkezine ait bilgilerin (İli, Sicil numarası, ünvanı), Edirne,de açılacak şubenin adresine ve şubenin açıldığına dair bilgilerin yer aldığı şube unvanı altında düzenlenen ticari unvan tasdiknamesi)

       3.    Merkezin bulunduğu  Ticaret Sicil Müdürlüğü Edirne  dışında ise Merkezin sicil müdürlüğünden Sicil Yönetmeliğinin 120. md.ne göre alınan belge

       4.    Merkezin bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü Edirne  dışında ise merkezin sicil müdürlüğünce tescil edilen hususlara ait sicil onaylı evrak ile en son tescile ait Ticaret Sicil Gazetesi

       5.    Oda kayıt beyannamesi (Firma yetkilisi tarafından imzalanmalı, şube yetkilisinin resmi bulunmalıdır)

 6·   Şahıs Firmaları şube açılış tescilinde şubenin ticari faaliyetinin yapılan inceleme ve araştırma sonucunda tespit edilmesi halinde mümkün olabilecektir.

      

      MERKEZ NAKLİ

      1.      Dilekçe (Firma kaşesi ile Tacir tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)Dilekçede işletmenin ünvanı sermayesi merkezi işletmenin açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişiye ait olduğu yazılmalıdır.

      2.      Merkez nakline ait ticari unvan tasdiknamesi

      3.      Merkezin nakil olarak geldiği Ticaret Sicil Müdürlüğünden Sicil Yönetmeliğinin 111. maddesine göre alınan belge

      4.      Merkezin nakil olarak geldiği Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil edilen hususlara ait sicil onaylı evrak ile en son tescile ait Ticaret Sicil Gazetesi

      5.      Oda Kayıt Beyannamesi (Firma yetkilisi tarafından imzalanmalı, Firma sahibinin resmi bulunmalıdır)


TİCARETİ TERK

     1.    Dilekçe (Tacir tarafından imzalanmış olmalı)

     2.    Mal beyannamesi (firma sahibi tarafından imzalanmış olmalı - 2 nüsha)

     3.    Vefat nedeniyle kapanış talebinde Noter onaylı ya da asıl veraset ilamı veya mirasçılık belgesi eklenmeli, dilekçe ve mal beyanı varislerden biri tarafından imzalanmalıdır.

 

 

 

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Kosgeb
Trakya Kalkınma Ajansı
Abigem
Trakya Teknopark
Kredi Garanti Fonu
İktisadi Kalkınma Vakfı
Gümrük ve Turizm İşletmeleri
Kobi Bilgi Sitesi
TOBB İşbirliği Teklifleri
-->