Edirne Ticaret Ve Sanayi Odası Edirne Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden Duyuru

15 Eyl. 2017 15:21
590
Edirne Ticaret Ve Sanayi Odası Edirne Ticaret Sicil Müdürlüğü’Nden Duyuru

04 Ekim 2017 tarihinde yapılacak olan Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Komitesi Asil ve Yedek üyeleri ile Meclis Üyeleri Asil ve Yedek Üyeleri seçimlerinde oy kullanacak Tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin, temsil ettikleri tüzel kişinin tescilli ana sözleşmeleri gereğince temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduklarına dair düzenlenmiş imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti veya ticaret sicil müdürlüğünden doksan gün içerisinde alınmış yetki belgesinin oy kullanma sırasında ibrazı gerekmektedir.

Ticaret Sicil Müdürlüğümüzce TOBB Organ Seçimleri Yönetmeliğinin 18. Maddesinin 3. Fıkrasına istinaden aşağıdaki usullere göre yetki belgeleri düzenlenecektir.

a) Yetki belgesi talepleri dilekçe ile yapılır.

b) Yalnızca bir temsilci için yetki belgesi düzenlenir.

c) Müşterek yetkiye sahip temsilciler bulunması halinde hangi temsilci için yetki belgesi düzenleneceği dilekçede belirtilir ve müşterek yetkililerce imzalanır.

ç) Münferit yetkiye sahip birden fazla temsilci bulunması halinde dilekçe müştereken imzalanabileceği gibi münferit yetkiye sahip temsilcilerden biri tarafından da imzalanabilir. Münferit yetkililerden ilk başvurana yetki belgesi verilir.

d) Düzenlenen yetki belgesi iade edilmedikçe yeni yetki belgesi düzenlenmez. Yetki belgesinin zayi olması halinde, aynı kişi/kişiler tarafından talep edilmesi şartıyla aynı kişi adına yeni bir yetki belgesi düzenlenir. Zayi olan yetki belgesinin başka bir temsilci adına düzenlenmesinin talep edilmesi halinde, başvuru dilekçesinin temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip tüm temsilciler tarafından imzalanması zorunludur.

e) Münfesih, tasfiye haline girmiş, iflasına karar verilmiş şirketlerin temsilcileri ile adi ortaklık adına organ seçimlerinde kullanılmak üzere yetki belgesi düzenlenmez.

 

Yetki belgesi talep dilekçesinin bir örneği aşağıda bulunmakta olup 2 (iki) nüsha olarak düzenlenerek Ticaret Sicil Müdürlüğümüze ibraz edilmesi gerekmektedir.

Tüm üyelerimize önemle duyurulur.

 

 

Yetki belgesi talep dilekçesi  örneği

 

 

 

EDİRNE TİCARET VE SANAYİ ODASI 

EDİRNE TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Kosgeb
Trakya Kalkınma Ajansı
Abigem
Trakya Teknopark
Kredi Garanti Fonu
İktisadi Kalkınma Vakfı
Gümrük ve Turizm İşletmeleri
Kobi Bilgi Sitesi
TOBB İşbirliği Teklifleri
-->