Edirne Ticaret ve Sanayi Odası

EDİRNE TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

30 Eyl. 2015 14:00
700

T.T.K. GEÇİCİ 7. MADDESİ KAPSAMINDA MÜNFESİH DURUMA DÜŞEN ŞİRKETLERİN RESEN KAYIT SİLME İŞLEMLERİ

30/12/2012 tarih ve 28513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Münfesih Olmasına veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim ve Limited Şirketler ile Kooperatiflerin Tasfiyelerine ve Ticaret Sicili Kayıtlarının Silinmesine İlişkin Tebliğ'e istinaden, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 18/07/2013 tarih ve 5782 sayılı yazısında '' vergi kayıtları re'sen silinen şirketlerin adreslerinde bulunmamalarının da tespit edilmesi ve şirket sözleşmelerinde, tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş olmalarının fesih sebebi sayılacağına ilişkin bir düzenleme bulunması halinde, bu şirketlerin Kanunun geçici 7 nci maddesi kapsamına dahil edileceği'' belirtildiğinden;

 

Yukarıda münfesih olma nedenleri yazılı şirketlere, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 7. maddesi gereğince ihtarname niteliğinde yapılan ilan, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 30/06/2015 tarih ve 8852 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

Şirketlere verilen süre dolduğundan, toplamda 10 adet sermaye şirketi kayıtları 30/09/2015 tarihinde Müdürlüğümüzce resen terkin edilmiş ve tüzel kişilikleri sona ermiştir. Kayıtları silinen anonim, limited şirketlerin listesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.

İşbu ilan, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 7nci maddesinin 11. fıkrası gereğince yayınlanmaktadır.

Ek: Münfesih şirket listesine ulaşmak için tıklayın.

 

Yukarı çık.