Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, Giriş Yapın yada Üye Olun

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası

EDİRNE TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

25 Haz. 2015 14:26
574

0/12/2012 tarih ve 28513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Münfesih Olmasına veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim ve Limited Şirketler ile Kooperatiflerin Tasfiyelerine ve Ticaret Sicili Kayıtlarının Silinmesine İlişkin Tebliğ'e istinaden, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 18/07/2013 tarih ve 5782 sayılı yazısında '' vergi kayıtları re'sen silinen şirketlerin adreslerinde bulunmamalarının da tespit edilmesi ve şirket sözleşmelerinde, tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş olmalarının fesih sebebi sayılacağına ilişkin bir düzenleme bulunması halinde, bu şirketlerin Kanunun geçici 7 nci maddesi kapsamına dahil edileceği'' belirtildiğinden;

0/12/2012 tarih ve 28513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Münfesih Olmasına veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim ve Limited Şirketler ile Kooperatiflerin Tasfiyelerine ve Ticaret Sicili Kayıtlarının Silinmesine İlişkin Tebliğ'e istinaden, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 18/07/2013 tarih ve 5782 sayılı yazısında '' vergi kayıtları re'sen silinen şirketlerin adreslerinde bulunmamalarının da tespit edilmesi ve şirket sözleşmelerinde, tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş olmalarının fesih sebebi sayılacağına ilişkin bir düzenleme bulunması halinde, bu şirketlerin Kanunun geçici 7 nci maddesi kapsamına dahil edileceği'' belirtildiğinden;

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca, şirketinizin münfesih olma sebeplerinin iş bu ihtarın tebliğinden itibaren iki ay içinde ortadan kaldırılarak buna ilişkin ispat edici belgelerin Müdürlüğümüze ibraz edilmesi ya da şirket faaliyetinin devamına imkan olmaması halinde aynı süre içerisinde tasfiye memurunun bildirilmesi, ayrıca şirketin davacı veya davalı sıfatıyla devam eden davasının bulunup bulunmadığına ilişkin yazılı beyanın Müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir.

Belirtilen süre içerisinde münfesih olma sebeplerini ortadan kaldıran işlemlerin yerine getirildiğinin ispatlayıcı belgelerle birlikte bildirilmemesi ya da tasfiye memurunun bildirilmemesi halinde şirketin ünvanı ticaret sicilinden silinecek olup, şirkete ait malvarlığının kaydın silindiği tarihten itibaren on yıl sonra Hazineye intikal edeceği ve bunun kesin olduğu ihtar olunur. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 7nci maddesinin 11. fıkrası gereğince Odamızın internet sayfasında yayınlanmıştır.

Firmaların listesine ulaşmak için tıklayınız.

Yukarı çık.