Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, Giriş Yapın yada Üye Olun

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası

EDİRNE TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

16 Mart 2015 15:29
798
Edirne Ticaret Sicili Müdürlüğünden

T.T.K. GEÇİCİ 7. MADDESİ KAPSAMINDA MÜNFESİH DURUMA DÜŞEN ŞİRKETLERİN RESEN KAYIT SİLME İŞLEMLERİ

 1- Sermayelerini 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 332 ve 580 nci maddeleri ile öngörülen tutarlara çıkarmayan ve bu nedenle 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanunun 20. maddesi uyarınca münfesih durumda olduğu anlaşılan şirketler,

 2- 30/12/2012 tarih ve 28513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Münfesih Olmasına veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim ve Limited Şirketler ile Kooperatiflerin Tasfiyelerine ve Ticaret Sicili Kayıtlarının Silinmesine İlişkin Tebliğ'e istinaden, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 18/07/2013 tarih ve 5782 sayılı yazısında '' vergi kayıtları re'sen silinen şirketlerin adreslerinde bulunmamalarının da tespit edilmesi ve şirket sözleşmelerinde, tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş olmalarının fesih sebebi sayılacağına ilişkin bir düzenleme bulunması halinde, bu şirketlerin Kanunun geçici 7 nci maddesi kapsamına dahil edileceği'' belirtildiğinden, kayıtları üzerinde yapılan inceleme ile münfesih durumda olduğu anlaşılan şirketler,

3- Aralıksız son beş yıl genel kurul yapmadığı için münfesih durumda olduğu anlaşılan kooperatifler ile anonim şirketler,

Yukarıda münfesih olma nedenleri yazılı şirketler ile kooperatiflere, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 7. maddesi gereğince ihtarname niteliğinde yapılan ilan, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 16/12/2014 tarih ve 8716 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

Şirketlere verilen süre dolduğundan, toplamda 95 adet sermaye şirketi ile kooperatif kayıtları 16/03/2015 tarihinde Müdürlüğümüzce resen terkin edilmiş ve tüzel kişilikleri sona ermiştir. Kayıtları silinen anonim, limited şirketler ile kooperatiflerin listesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.

 İşbu ilan, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 7'nci maddesinin 11. fıkrası gereğince yayınlanmaktadır.

 

Kayıtları silinen şirketlerin listesine ulaşmak için tıklayınız.

 

Yukarı çık.