Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, Giriş Yapın yada Üye Olun

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası

  • Edirne Ticaret ve Sanayi Odası
  • Adres:
  • 1. Murat Mahallesi Talatpasa Cad. No: 80 EDİRNE
  • Tel: (+90) 284 225 10 14
  • Faks: (+90) 284 212 98 64
  • E-posta: etso@etso.org.tr

EDİRNE TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

11 Ara. 2014 07:54
3963

1- Aralıksız son beş yıl genel kurul yapmadığı tespit edildiğinden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi gereğince münfesih durumda olduğu anlaşılan Anonim Şirket ve Kooperatifler ;

2- 30/12/2012 tarih ve 28513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Münfesih Olmasına veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim ve Limited Şirketler ile Kooperatiflerin Tasfiyelerine ve Ticaret Sicili Kayıtlarının Silinmesine İlişkin Tebliğ'e istinaden, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 18/07/2013 tarih ve 5782 sayılı yazısında '' vergi kayıtları re'sen silinen şirketlerin adreslerinde bulunmamalarının da tespit edilmesi ve şirket sözleşmelerinde, tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş olmalarının fesih sebebi sayılacağına ilişkin bir düzenleme bulunması halinde, bu şirketlerin Kanunun geçici 7 nci maddesi kapsamına dahil edileceği'' belirtildiğinden; Müdürlüğümüzce yapılan inceleme neticesinde münfesih durumda olduğu anlaşılan şirketler;

3- Sermayelerini 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 332 ve 580 nci maddeleri ile öngörülen tutarlara çıkarmayan ve bu nedenle 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun
Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanunun 20. maddesi uyarınca münfesih durumda olduğu anlaşılan şirketler;

Yukarıda münfesih olma nedenleri belirtilen şirket ve kooperatiflerin listeleri ekte olup, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca, şirketinizin münfesih olma sebeplerinin iş bu ihtarın ilanından itibaren iki ay içinde ortadan kaldırılarak buna ilişkin ispat edici belgelerin Müdürlüğümüze ibraz edilmesi ya da şirket faaliyetinin devamına imkan olmaması halinde aynı süre içerisinde tasfiye memurunun bildirilmesi, ayrıca şirketin davacı veya davalı sıfatıyla devam eden davasının bulunup bulunmadığına ilişkin yazılı beyanın Müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir.

Belirtilen süre içerisinde münfesih olma sebeplerini ortadan kaldıran işlemlerin yerine getirildiğinin ispatlayıcı belgelerle birlikte bildirilmemesi ya da tasfiye memurunun bildirilmemesi halinde şirketin unvanı ticaret sicilinden silinecek olup, şirkete ait malvarlığının kaydın silindiği tarihten itibaren on yıl sonra Hazineye intikal edeceği ve bunun kesin olduğu ihtaren ilan olunur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 7nci maddesinin 11. fıkrası gereğince ihtar olunan şirketler aşağıda yayınlanmıştır.

Bilgilerinize sunulur.


İhtar Olunan Şirketler

5 yılı Genel Kurul Yapmayanlar

Sermayesi Yetersiz Olan

Vergi Dairesinden Kaydı Silinenler
 

Yukarı çık.