Dernek ve Vakıf Tescil İşlemleri

11 Ekim 2015 21:07
1096

Dernek ve Vakıf Tescil İşlemleri

MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi)üzerinden firma  kuruluşu yapmanız gerektiğinden http://mersis.gumrukticaret.gov.tr, ye  tıklayarak kayıt olunuz ve  kuruluşunuzu yapınız.

(27/01/2013 tarih ve 28541 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Ticaret Sicili  Yönetmeliğinin 52-55 ve 58 Maddeleri)

 EDİRNE TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE TİCARİ  İŞLETME KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Vakıf 

1. Hükmi Şahıs Dilekçesi
2. Vakfın unvanı, merkezi, vergi kimlik numarası; işletmeyi temsile yetkili kılman kişilerin adı ve soyadı, yerleşim yeri, kimlik numarasının da yer aldığı başvuru dilekçesi
3. İşletmeyi temsile yetkili kişilerin noter huzurunda düzenlenmiş ve ticaret unvanı altına atılmış imza beyannamesi (1 adet asıl)
4. Vakfın faaliyette olduğunu gösteren resmi belge
5. Vakıf tüzüğünün aslı ile birlikte ibraz edilmek kaydıyla bir örneği veya noter onaylı örneği (1 adet)
6. Taahhütnamede veya başvuru belgesinde yer almaması halinde Vakıf yöneticilerinin bu göreve seçilmelerine ilişkin yetkili organ kararı (1 adet)
7. İşletmenin açılmasına ve tesciline ilişkin yetkili organ kararı (1 adet noter onaylı)
8. Vakfın bir ticari işletme kurabilmesinin resmi bir makamın iznine veya onayına bağlı olduğu hallerde bu izin veya onaya ilişkin belge
9. Vakıf yönetim kurulu üyeleri haricinde atanan yetkili var ise görevi kabul ettiğine dair beyanı

Dernek 

1. Oda kayıt beyannamesi, Hükmi Şahıs Dilekçesi
2. Derneğin unvanı, merkezi, vergi kimlik numarası; işletmeyi temsile yetkili kılman kişilerin adı ve soyadı, yerleşim yeri, kimlik numarasının da yer aldığı başvuru dilekçesi
3.İşletmeyi temsile yetkili kişilerin noter huzurunda düzenlenmiş ve ticaret unvanı altına atılmış imza beyannamesi (1 adet asıl)
4.Derneğin faaliyette olduğunu gösteren resmi belge
5.Dernek tüzüğünün aslı ile birlikte ibraz edilmek kaydıyla bir örneği veya noter onaylı örneği (1 adet)
6.Taahhütnamede veya başvuru belgesinde yer almaması halinde dernek yöneticilerinin bu göreve seçilmelerine ilişkin yetkili organ kararı (1 adet)
7.İşletmenin açılmasına ve tesciline ilişkin yetkili organ kararı (1 adet noter onaylı)
8.Derneğin bir ticari işletme kurabilmesinin resmi bir makamın iznine veya onayına bağlı olduğu hallerde bu izin veya onaya ilişkin belge
9.Dernek yönetim kurulu üyeleri haricinde atanan yetkili var ise görevi kabul ettiğine dair beyanı 

Kamu Tüzel Kişileri ile Kamuya Yararlı Dernekler ve Gelirinin Yarısından Fazlasını Kamu Görevi Niteliğindeki İşlere Harcayan Vakıflara ait Ticari İşletmesinin tescilinde gerekli belgeler

1. Dernek veya vakfın unvanı, merkezi, vergi kimlik numarası; ticari işletmeyi temsile yetkili kılınan kişilerin adı ve soyadı, yerleşim yeri, kimlik numarasının da yer aldığı başvuru dilekçesi
2. Ticari işletmeyi temsile yetkili kişilerin noter huzurunda düzenlenmiş, ticaret unvanı altına atılmış imza beyannamesi
3. Dernek tüzüğünün veya vakıf senedinin aslı ile birlikte ibraz edilmek kaydıyla bir örneği veya noter onaylı örneği
4. Taahhütnamede veya başvuru belgesinde yer almaması halinde dernek veya vakıf yöneticilerinin bu göreve seçilmelerine ilişkin yetkili organ kararının örneği
5. Ticari işletmenin kurulmasına ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği
6. Ticari işletmeye ayrılan sermayenin miktarı
7. Dernek veya vakıf organının sermayenin tahsisine ilişkin kararının noter onaylı örneği
8. Bu madde kapsamındaki vakıf, dernek ve kamu tüzel kişilerinin bir ticari işletme kurabilmesinin resmi bir makamın iznine veya onayına bağlı olduğu hallerde, izni veya onayı gösteren belge
9. Hükmi Şahıs Dilekçesi

TERKİN

1. Dilekçe
2. Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ve diğer kamu tüzel kişileriyle kamuya yararlı dernekler ve gelirinin yarısından fazlasını kamu görevi niteliğindeki işlere harcayan vakıflara ait ticari işletmelerin faaliyetine son verilmesi halinde bunların yetkili organı tarafından alınmış kararın noter onaylı bir örneği
3. İşletmeye ait aktif ve pasiflerin sıfırlandığını gösterir yetkililerce imzalanmış beyan

 

BAŞVURU DİLEKÇESİ(ÖRNEĞİ)                                                                                                 

EDİRNE TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE

6102  Sayılı Türk Ticaret Kanununun 40.nci maddesine istinaden Edirne … Noterliğinin

… / … / …….. tarih ve ……… sayısı ile tanzim ve tasdikli olan ticaret ünvanınla bu ünvan altında

atacağım imza örneği havi beyanname ve tescil için gerekli diğer belgeler eklidir.

 Ticaret Siciline kayıt ve tescil ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanımın yapılmasını ve

 tarafıma 2 adet sicil tasdiknamesi verilmesini arz ederim.

 

Adı Soyadı                            :

 

T.C.Kimlik No                     :

 

İşletmenin Ticaret Ünvanı  :

 

İşletmenin Açık Adresi       :

 

İşletmenin Açılış Tarihi      :

 

İşletmenin Açılış Tarihindeki :

Gerçek Faaliyet Konusu

 

İşletme Sermayesi               :

 

Telefon Numarası ve E-Posta Adresi:                                        

 

İşletmenin Açılış Tarihindeki GerçekFaaliyet Konusu Nace Kodu            :     

 

İşletmenin Açılış Tarihindeki Gerçek

Faaliyet Konusu Nace Kodu Tanımı  :

İşyeri kendine ait ise Tapu Bilgileri:Ada........./Pafta........./ Parsel....... / Yüzölçümü............m2

İşyeri Kira ise,Kontrat Bilgileri      : Kiraya veren: ............................./ Kira Bedeli...........-TL

 

                 Bu  dilekçemdeki bilgilerin doğru olduğunu, yapılacak inceleme sonucunda aksine tespit yapılması durumunda Türk Ticaret Kanunu'ndaki Cezai  sorumlulukları  kabul ettiğimi beyan ve taahhüt ederim.

 

                                                                                                                 Tarih:..../..../.....    

                                                                                                                    (İmza)

                                                                                                  İşletme Sahibinin Adı-Soyadı

         

(BAŞVURU DİLEKÇESİ(ÖRNEĞİ)

TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞINA

EDİRNE

Aşağıda ekleri bulunan belgeler ile … / … / …… tarihinde Ticaret Sicili Müdürlüğü,ne kaydımız yapılmıştır.

Firma ile ilgili gerekli bilgiler aşağıya çıkarılmış olup , OdanızaKaydımın yapılmasını arz ederim.

Saygılarımla,

 

 

Adı Soyadı                            :

 

T.C.Kimlik No                     :

 

İşletmenin Ticaret Ünvanı  :

 

İşletmenin Açık Adresi       :

 

İşletmenin Açılış Tarihi      :

 

İşletmenin Açılış Tarihindeki :

Gerçek Faaliyet Konusu

 

İşletme Sermayesi               :

 

Telefon Numarası ve E-Posta Adresi:                                        

 

İşletmenin Açılış Tarihindeki GerçekFaaliyet Konusu Nace Kodu            :     

 

İşletmenin Açılış Tarihindeki Gerçek

Faaliyet Konusu Nace Kodu Tanımı  :

 

İşyeri kendine ait ise Tapu Bilgileri:Ada........./Pafta........./ Parsel....... / Yüzölçümü............m2

İşyeri Kira ise,Kontrat Bilgileri      : Kiraya veren: ............................./ Kira Bedeli...........-TL

 

Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğunu , yapılacak inceleme sonucunda aksine tespit yapılması sorumluluğu kabul ettiğimi beyan ederim. 

                                                                                                            

                                                                                                       Tarih:..../..../..... 

                                                                                                                    (İmza)

                                                                                                  İşletme Sahibinin Adı-Soyadı


 

 

— T A A H H Ü T N A M E —

(Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24. Maddesi Gereğince)

 

 

EDİRNE TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

İşletmenin

Ticaret Ünvanı:

 

İşletmenin

Sermayesi:

 

İşletmenin

Açık Adresi:

 

İşletmenin

Açılış Tarihi:

 

İşletmenin

Gerçek Faaliyet Konusu:

 

İşletme Yâda Yetkililerin

Telefon Numarası:

Fax Numarası:

 

 

             Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24. Maddesinin Birinci Fıkrasına uygun olarak düzenlenen bu taahhütnamedeki bilgilerin doğru olduğunu, yapılacak inceleme sonucunda aksine tespit yapılması durumunda sorumluluğu kabul ettiğimi – ettiğimizi beyan ve TAAHHÜT ederim/ederiz.

 

 

 

        Tarih :

 

                                              İşletme Adına Yetkili Kişi / Kişiler

 

                     1. Adı – Soyadı

 

      İmza

 

                      2.  Adı – Soyadı

 

      İmza

 

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Kosgeb
Trakya Kalkınma Ajansı
Abigem
Trakya Teknopark
Kredi Garanti Fonu
İktisadi Kalkınma Vakfı
Gümrük ve Turizm İşletmeleri
Kobi Bilgi Sitesi
TOBB İşbirliği Teklifleri
-->