Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, Giriş Yapın yada Üye Olun

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası

Belediyeye Ait Taşınmazların Kiraya Verilmesi İşlemleri

17 Şub. 2017 13:13
293

Edirne Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden Odamıza gelen bir yazıda; Edirne Belediyesi sınırları içinde Belediyemize ait mevcut ve yüklenci tarafından ilave edilecek Reklam Materyalleri (Bilboard, Raket Pano, Megalight) ve Otobüs Duraklarının yapım, bakım, onarım, temizliğinin yapılarak 10 (on) yıl süre ile işletilmesi işine ilişkin ihale ilanı bildirilmiştir

İLAN

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Edirne Belediyesi sınırları içinde Belediyemize ait mevcut ve yüklenici tarafından ilave edilecek Reklam Materyalleri (Bilboard, Raket Pano, Megalight) ve Otobüs Duraklarının yapım, bakım, onarım, temizliğinin yapılarak (on) yıl süre ile işletilmesi işi 2886 sayılı D.İ.K. Nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü (Artırma) ile ihale edilecektir.

Belediyemizce yükleniciye teslim edilecek mevcut Kent Mobilyaları

a) 100 Adet Bilboard (EK.1)

b) 49 Adet Raket Pano (CLP)

c) 3 Adet Megalight

d) 72 Adet Otobüs Durağı (Reklam Panolu)

e) 114 Adet Turuncu Otobüs Durağı (Reklamsız Durak)

 

İhaleye konu yükleniciye tarafından ilave edilecek Kent Mobilyaları

a) 100 Adet Bilboard

b) 11 Adet Raket Pano (CLP)- Afiş Değiştiricili.

c) 2 Adet Megalight

d) 80 Adet Otobüs Durağı (50 Adet 1. Tip-30 Adet 2. Tip)

e) 25 Adet Akıllı Durak Cihazı

 

İşin artırma esas tahmini bedeli Yıllık brüt cironun en az % 20'si olup, bu bedel ilk yil için aylık KDV hariç net 15.000,00TL den aşağı olamaz.

İkinci yılın bedeli ise 1. Yılın bedelinin üzerine bir önceki yılın aynı ayına göre TUİK tarafından yayımlanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranında artış uygulanarak bulunan bedeldir.

Müteakip yıllar için aynı şekilde uygulama yapılacaktır.

İhale ise belirenen ciro taahhüdü bu bedelden aşağı olması durumunda yüklenici işbu asgari aylık bedeli ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

Gecişi teminatı 54.000,00 TL'dir

Şartname her gün mesai saattlrinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Destek Hizmetleri Biriminde ücretsiz görülebilir veya 3.000,00TL bedel karşılığında temin edilebilir.

 

İdare 2886 sayılı yasanın 29. Maddesi gereği ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

 

İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENECEK BELGELER

 

1 Kanuni İkametgah belgesi

2 Türkiye'de tebligat için adres beyanı ve elektronik posta adresi

3 İhaleye katılacak kişilerin Nüfüs Cüzdan Sureti

4 Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

5 Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin sicil kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

6 Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (4.) ve (5.)'deki esaslara göre temin edecekleri belge

Ayrıca, ortak girişimciler ihaleden sonra birlikte şirket kurabilirler. Şirket kurulması için idarenin onayının alınması mecburiyeti vardır. Ancak idareye karşı, ortaklar ve şirket hem birlikte, hem de ayrı ayrı Sözleşme ve Şartnamelerin tamamında sorumludurlar.

7 Geçici teminat Makbuzu veya 2886 Sayılı Kanuna göre (mevduat veya katılım bankalarından alacakları) Süresiz Geçici Teminat Mektubu (Teminat mektubunda; İhale tarihinve hangi ihale için verildiğini içeren bilgilerin ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de yazılması zorunludur.)

8 İmza sirküleri

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülrinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge

9 Ticaret ve Sanayi Odasi/Esnaf Odası'ndan İhale konusu işi(Açık Hava Reklamcılığı/Reklamcılık) en az 1 yıldır yaptıklarına dair belge (2017 yılı içinde alımış olacak)

10 İhale konusu işi Türkiye sınırları içinde nüfusu en az 100.000 (yüz bin)olan bir şehirde son 10 yıl çinde en az 1 yıl yaptığına dair iş deneyim/iş bitirme belgesi. Ortak girişim olması halinde pilot ortağın mezkür belgeyi sunması gerekir

11 İstekliler adına vekaleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekalet iştirak edenin noter tasdikli imza sirkuleri. (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabanvı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışışleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

12 İştirakçilerin bağlı bulunduğu Vergi Dairesi ve SKG'dan alınmış olan mükellefiyet kayıt yazısı ve ihalenin yapıldığı tarihte vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge

13 Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur belgesi

14 Şartname bedeli yatırdığına dair makbuz (3.000,00-TL)

15 İhaleye teklif verenler, 2886 sayılı yasaya göre cezalı (yasaklı) olmadıklarına daire yazılı beyanı,

16 Usulüne uygun olarak hazırlanmış teklif mektubunu içeren iç zarf.

17 Yüklenicinin daha önce yapmış olduğu ihale konusu işlerin listesi ile bu işlere ilişkin ilgilisinin imzasını taşıyan referans mektubu.

18 Yüklenici ihaleden önce Belediyemizce teslim edilecek mevcut kent mobilyalarının gördüğüne dair yer görme belgesi imzalayacaktır.

 

İdarenin

 

a) Adresi

:

Edirne Belediye Başkanlığı Babademirtaş Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No:1 Edirne

b) Telefon ve faks numaeası

:

0 284 212 09 07

0 284 212 09 07

c) Elekronik Posta adresi

:

destekhizmd@edirne.bel.tr

 

Teklifler 23 Şubat 2017 Persembe günü ihale saatine kadar Edirne Belediye Başkanlığı İhale Komisyonu Başkanlığına (Encümen Başkanlığına) verilecektrir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilr. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale ilanında belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınmaz.

İhale 23 Şubat 2017 Perşembe günü saat 14.00'de Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır

İlan olunur.  

Yukarı çık.